Aktuelt

Meråker kommune ønsker å varsle om at det er om fare for flom og jordras fra og med onsdag 12. januar 2022.

I tillegg er det meldt om fare for snøskred, nivå 4.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 har Meråker kommunestyre i møte 13.12.2021, vedtatt følgende reguleringsplaner med tilhørende plankart, bestemmelse og beskrivelse; saknr 100/21 Reguleringsplan Steinfjellet II planid 2017008

KMD (Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartementet) har gjennomført to nye tildelingsrunder til kommunene i desember

Husstandene i Stordalen, Torsbjørkdalen, Teveldalen og noen restområder i Meråker sentrum står for tur.

Alle som skal besøke Meråker sykehjem, Søgardsjalet 2, omsorgsboliger/trygdeboliger og andre kommunale helsetjenester anmodes om å bruke munnbind. 

 

Formannskapet har i møtet 25. november behandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 og innstillingen er nå lagt ut offentlig.

Dose 3 skal tilbys alle som har nedsatt immunforsvar og som er bekreftet av spesialisthelsetjenesten (sykehus lege).

Alle innbygger som er 65 år og oppover er anbefalt å ta en oppfriskningsdose av Covid vaksinen.

Her finner du kommunedirektørens forslag til Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022 – 2025.

Dålåmoveien stenges for trafikk på strekningen Dalåmoveien 79 til Dalåmoveien 112.  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av planarbeid for område felt F1 og F2 (jfr. kommuneplanens arealdel) i Fagerlia Meråker kommune. Forslagsstiller er grunneier; AS Meraker Brug.