Høringer

PS 26/2023. 1. gangs behandling av forslag til ny forskrift for renovasjon og slam - Innherred Renovasjon IKS.

Høringsfrist 4 mai 2023

Formannskapet i Meråker vedtok i møte den 11.08.2022 at sak 66/2022 «Sti, skilt og løypeplan – Plan for friluftslivets ferdselsårer» sendes ut på høring i minimum 6 uker.

Planen er en temaplan som skal brukes som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dette vil si at planen i seg selv ikke juridisk binder arealbruken, men fungerer mer som en veileder i kommuneplanens arealdel som derimot er juridisk bindende. Planen vil videre brukes som et kunnskapsgrunnlag i det generelle arbeidet med sti og løypenettet i kommunen.