Høringer

Meråker kommune sender ut forslag til endring av «forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Meråker kommune, Trøndelag» på høring etter vedtak i utvalg kommunal utvikling datert 6.10.2021 sak 42/21.

UKU i Meråker kommune besluttet den 06.10.2021 å sende forslag til ny hovedplan
vannforsyning, avløp og vannmiljø 2022 – 2032 ut på offentlig høring.

Statsforvalteren i Trøndelag ber kommunen legge søknaden ut på egen hjemmeside og på

Servicetorget, høringsfrist 15.10.2021.

Meråker kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 31. oktober 2021.
Høringssvar kan sendes postmottak@meraker.kommune.no, Rådhusgata 7, 7530 Meråker.

Meråker kommune Trafikksikkerhetsutvalget har i møte 25.03.2021 innstilt at å sende Handlingsplan trafikksikkerhet på høring.

Formannskapet har i møte den 22.10.2020, saken 82/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Meråker grunnskole planid 2019003 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Utvalg kommunal utvikling har i møte den 02.09.2020 behandlet PS 30/20, og vedtatt å legge forslag om lokal forskrift ut til offentlig ettersyn og å sende det på høring.

Vedtaket er gjort i henhold til forurensingslovens kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A. 

Formannskapet har i møte den 20.08.2020, saken 58/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Sneiåsen massetak planid 2015002 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfrist:11.10.2020

Formannskapet har i møte den 20.08.2020, saken 60/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Steinfjellet II planid 2017008 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfrist:12.10.2020