Reguleringsplan Stornesset på høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan Stornesset på høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte den 15.08.23, i PS sak 68/2023, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Stornesset (plan-ID: 50342023001) ut til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket er gjort i henhold til pbl. § 12-10.

Hovedhensikten med detaljreguleringsplanen er blant annet å få planforhold som er mer tilpasset dagens bruk og fremtidige ønsker for arealene. Arbeidet med et nytt kommunalt renseanlegg på flomsikker tomt har vært utløsende for arbeidet med detaljreguleringsplanen. Videre er det behov for å få en oppdatert plan etter at det ble gjennomført sikringstiltak med avlastning av en kvikkleiresone kalt ‘Knippet’. Dette gjør at faresone kvikkleireskred i gjeldende reguleringsplan ikke skal videreføres i ny reguleringsplan. For øvrig legges det opp til at planområdet kan videreutvikles med utgangspunkt i nåværende bebyggelse og anlegg.

 

Merknader og/eller høringsuttalelser sendes kommunen innen 20.10.23.

Det er fint om digitale sendinger merkes med plannavn "Reguleringsplan Stornesset" og/eller plan-ID 50342023001. Kommunens kontaktinfo finnes her på hjemmesiden.

 

Du kan lese mer om planen, samt lese plandokumentene, her.