Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Søgardsjale 2 er et bofellesskap med 9 heldøgns omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne pga. utviklingshemming eller nevropsykiatrisk lidelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Hva kan jeg få hjelp til? 

 • Omsorgsbolig med heldøgnsbemanning. Fellesareal med sosiale aktiviteter, tilbud om middag alle dager. Du er å betrakte som hjemmeboende når du bor i Søgardsjale 2 og du beholder derfor din fastlege og tannlege. 

 • Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets aktiviteter - f.eks. opplæring, veiledning, motivasjon og direkte hjelp. Tjenesten omfatter hjelp til egenomsorg og personlig stell, samt hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål som hushold, privatøkonomi, kost/ernæring, fysisk aktivitet, arbeid, skole, kultur/fritid, transport etc .Praktisk bistand(hjemmehjelp) er en betalingstjeneste som beregnes utifra inntekt. Les mer om hjemmehjelp

 • Helsehjelp i hjemmet - primært sykepleietjenester. Dette kan være hjelp til legemiddelhåndtering, sårstell, kontakt med lege, spesialisthelsetjeneste m.v. 

 • Aktivitetsfremmende og arbeidsrettede tiltak ved Fides AS. Det er arbeidsplasser med varig tilrettelagt arbeid (VTA) både ved Fides og regi av Fides ved Coop Ekstra, BEST og Innherred Renovasjon.

 • Avlastning for barn og voksne er et tilbud til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. 

 • Støttekontakt 

 • Individuell plan 

Hva er kriteriene for å motta tjenesten?

Du må bo eller oppholde deg i Meråker kommune. 

Hva koster det?

Omsorgsbolig i Søgardsjalet

Det betales husleie for kommunal bolig i henhold til kontrakt. Forvaltningskontoret tildeler boligen. Husleiekontrakten inngås med kommunens eiendomskontor. Husleien indeksreguleres hvert år og avtalegiro kan avtales. Det kan søkes bostøtte i Husbanken via NAV i kommunen. Innboforsikring må tegnes. Evt. altiboks for internett og TV avtales med NTE. Strøm og TV/internett er ikke med i husleien.

Praktisk bistand(hjemmehjelp): 

Egenandeler hjemmehjelp
Inntektsgrunnlag Maksimumssats per måned. Betaling per år Omregnet inntekt
Inntil 2 G 210 kroner 2520 kroner Under 202 702kroner
2-3 G 700kroner 8400 kroner 304 053 kroner
3-4 G 1450 kroner 17 400 kroner 405 404 kroner
4-5 G 2100 kroner 25 200 kroner 506 755 kroner
Over 5 G 2800kroner 33 600 kroner over

Helsehjelp i hjemmet: 

Tjenesten er gratis

Avlastning 

Tjenesten er gratis

Slik søker du

Her søker du om helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet er et felles skjema for alle pleie- og omsorgstiltak. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig. 

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage på vedtak

 • Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.

 • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket

 • Klagen må være postlagt før fristen går ut

 • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Les mer om klage på helse- og omsorgstjenester ved å trykke på denne lenka

Kontakt

Ansvarsvakt SGJ 2
Mobil 93 00 90 26