Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Meråker kommune har et psykososialt kriseteam for å kunne gi omsorg og støtte ved ulykker og alvorlige krise.

Hva er et kriseteam?

Kriseteamet er et fagteam som yter psykososial førstehjelp i kriser, ulykker og katastrofer. Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen.

Aktuelle hendelser kan være:

  • Direkte tap eller trussel om tap.
  • Suicid, selvmordsforsøk, drap, uventet dødsfall hos barn og unge.
  • Vold, ulykker/nestenulykker som kritiske situasjoner preget av livsfare som brann, flom, gisseltaking.
  • Tilskuersituasjon, være vitne til eller ha en rolle som tilfeldig hjelper ved en alvorlig hendelse.

Den beste hjelpen finnes ofte i ditt nærmiljø. Når ulykker og kriser inntreffer, bør det i størst mulig grad mobiliseres støtte fra familie, venner, kollegaer, naboer ol. Det kommunale kriseteamet er et supplement når det ordinære helsetjenesten ikke er tilstrekkelige.

Hvem kan ta kontakt?

Psykososialt kriseteam rekvireres primært av legekontoret, legevakt eller kommunen selv. Personer som bor eller oppholder seg i Meråker kommune kan be om få hjelp

Hva kan kriseteamet bidra med?

Kriseteamet skal sikre og organisere støtte til mennesker som har opplevd ulykker og kriser. Teamet gir mental førstehjelp, samtaler for vurdering av hjelpebehov, formidler kontakt med andre instanser. Informere om og evt. henvise til det faste behandingsapparatet

Kontaktinformasjon for psykososialt kriseteam i Meråker

Disse vil vurdere hjelpebehov i den enkelte krise, og avgjør om det skal iverksettes krisehjelp fra kriseteamet eller om det ordinære hjelpeapparatet skal benyttes.

Informasjonsfolder om psykososialt kriseteam (PDF, 348 kB)

Viktige telefonnummer