Varsling om oppstart av reguleringsarbeid Stornesset

Varsling om oppstart av reguleringsarbeid Stornesset

Meråker kommune varsler med dette om oppstart av arbeidet med en detaljerguleringsplan for Stornesset, dette i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8. 
Planområdet ligger mellom Stjørdalselva og E14, rett nord for Meråker sentrum. 

Kommunens behov for nytt renseanlegg har vært utløsende for oppstart av arbeidet med reguleringsplan. Nytt renseanlegg er planlagt like sør for eksisterende renseanlegg. For øvrig er formålet med reguleringsarbeidet å få en oppdatert plan for utvikling og bruk av planområdet, samt for bruk og vern av vassdragsnaturen med strandsonen. Plankontoret, Berkåk, er engasjert til å bistå i utarbeidelsen av reguleringsplan.

Planområdets beliggenhet vist med rød markør - Klikk for stort bildePlanområdets beliggenhet vist med rød markør

Rammer for reguleringsarbeidet

Kommuneplanens arealdel

Utsnitt av kommuneplanens arealdel med forslag til avgrensning av planområdet vist med blåstiplet strek. - Klikk for stort bildeUtsnitt av kommuneplanens arealdel med forslag til avgrensning av planområdet vist med blåstiplet strek. 

 

De ulike arealformålene fra arealdelsen er angitt med påskrift og piler. Planområdet er i øst avgrenset langs veikant av E14. I vest er tilliggende del av Stjørdalselva foreslått tatt med i planområdet. Utslippspunkt for kommunens renseanlegg ligger i elva nord i planområdet.

 

Eksisterende bebyggelse og anlegg i planområdet

Kartutsnitt over dagens bebyggelse i planområdet.  - Klikk for stort bildeKartutsnitt over dagens bebyggelse i planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensio TN AS har en 24 kV høyspentlinje (luftspenn) rett nord for renseanlegget. Det er tre avkjørsler til bebyggelsen i planområdet. Fartsgrensen på E14 gjennom og ved planområdet er 50 km/t.

 

Gjeldende reguleringsplaner

Planområdet berører tre reguleringsplaner. Nettlenkene er til kommunens planregister med plankart og bestemmelser i de berørte reguleringsplanene:  

De tre reguleringsplanene er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. Det legges i utgangspunktet opp til at den nye reguleringsplanen i stor grad vil benytte de samme arealformålene som i kartet på side 2, men dette vil også være avhengig av hvilke innspill som kommer under høringen av dette oppstartsvarslet.

 

Flomsikring av bygg for nytt renseanlegg

Rambøll har utarbeidet søknad om utslippssøknad datert mars 2021. Et vedlegg til utslippssøknaden er rapporten FLOMFAREVURDERING MERÅKER RENSEANLEGG datert desember 2020, hvor det i Kap. 8 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER framkommer følgende:

«Formålet med rapporten er å vurdere flomfare for planlagt nytt renseanlegg på tomta til Gjenbrukstorget, i Meråker kommune. Planområdet ligger ved siden av Stjørdalselva, som er en potensiell flomkilde. Dimensjonerende flom er satt til gjentaksintervall på 200 år som følge av bygg med personopphold iht. sikkerhetsklasse 2 i TEK17. Det er benyttet et klimapåslag på 20 %, iht. anbefalinger fra Norsk klimaservicesenter. Dimensjonerende flomverdier for Stjørdalselva er beregnet til 520 m3/s ved planområde. Det ble brukt observasjoner i nærliggende målestasjon for beregning av flom.

Det er bygd opp en endimensjonal HEC-RAS-modell for vassdraget for å beregne hydrauliske forhold. Beregnet vannlinje for Stjørdalselva tilsier at planområdet vi ligge omtrent 1 m lavere enn vannstanden i Stjørdalselva ved dimensjonerende flom. Med andre ord, Stjørdalselva vil være en flomkilde som fører til fare for planområdet.

For å sikre planområdet mot flom i Stjørdalselva er det foreslått å bygge en flomvoll. Flomvollen bør gå rundt hele planområdet opp mot Mellomriksvegen, og vil være 450 m lang. Med sikkerhetsmargin på 40 cm vil toppnivå for flomvollen varierer fra 93,8 moh. nedstrøms til 94,6 moh. oppstrøms. Beregninger tilsier at vannstand vil økes 3-5 cm, og opp mot 15 cm på det meste. Økningen av vannstand oppstrøms er vurdert å ikke forverre forholdene oppstrøms, da ingen infrastruktur vil berøres. Samtidig er økningen i vannstand som følge av flomvollen mindre enn sensitiviteten og usikkerheten av beregningene, noe som tilsier at forverringen er minimal til neglisjerbar.

En flomvoll vil i tillegg til å beskytte planområdet, også beskytte eksisterende bygninger som ligger i flomsonen. En flomvoll bør trekkes så nært planområdet som mulig for å ta minst mulig areal fra flomsonen.

For prosjektering av en flomvoll må geotekniske forhold avklares. Det bør også gjøres oppdaterte flomberegninger for å sikre at planlagt flomvoll ikke vil forverre forholdene oppstrøms.

Planområdet vil bli liggende i et lavpunkt og for å sikre renseanlegget mot grunnvann bør bygget heves over vannstand og plasseres på flomsikkert nivå som er 93,4 moh. + 40 cm = 93,8 moh. (vannstand ved planområdet + sikkerhetsmargin). 
Alternativt bør renseanlegget bygges som en vanntett konstruksjon som kan tåle grunnvann som siger opp på tomta.
»

Kommunestyret behandlet sak 71/2022 «Vurdering av flomvoll - Nytt renseanlegg» i møte den 31.10.22 hvor det ble fattet følgende vedtak:

«Meråker kommune sier fra seg tilsagn på 12,22 mill. fra NVE til å bygge flomvoll. Ved revidering av reguleringsplan i forbindelse med nytt renseanlegg utvides planområdet slik at deler av regulerings-plan for Meråker sentrum, planid 2008009 blir med til ca.50 m sør for innkjøring Mårråkveien.»

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak må flomsikring av bygg for renseanlegg baseres på anbefalingen i siste avsnitt av Kap. 8 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER, i Rambølls rapport FLOMFAREVURDERING MERÅKER RENSEANLEGG:

«Planområdet vil bli liggende i et lavpunkt og for å sikre renseanlegget mot grunnvann bør bygget heves over vannstand og plasseres på flomsikkert nivå som er 93,4 moh. + 40 cm = 93,8 moh. (vannstand ved planområdet + sikkerhetsmargin). Alternativt bør renseanlegget bygges som en vanntett konstruksjon som kan tåle grunnvann som siger opp på tomta.»

Anbefalingen over vil bli fulgt opp i utarbeidelsen av reguleringsplanen. 

 

Løsmasser og avlastning i kvikkleiresone

NGUs løsmassekart viser at løsmassene i planområdet består av elve- og bekkeavsetninger. Dette er materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. Dette preger også landskapet som er tydelig terrassert i og rundt planområdet. 

I NVEs atlas fremgår det at planområdet ligger under marin grense og at store deler av planområdet ligger innenfor et utløsningsområde for kvikkleire, kartlagt som Kvikkleiresone Knippet.

Klikk her for å se NGUs løsmassekart.

Klikk her for å se NVEs atlas.

De deler av den kartlagte kvikkleiresonen som inngår i reguleringsplan MERÅKER SENTRUM (planid: 2008009) er avsatt til FARESONE RAS- OG SKREDFARE, med følgende reguleringsbestemmelser:

8.3 FARESONE RAS- OG SKREDFARE: KVIKKLEIRE 

I reguleringsplanen er det avmerket en faresone for kvikkleir som berører områdene N1, o_GR1, o_FRI1 og deler av S1. Geoteknisk kontroll av reguleringsplanen viser at fire ulike tiltak må gjennomføres før man oppnår en forbedret stabilitet i nødvendig grad i henhold til NVE sine retningslinjer.  

Rekkefølgebestemmelse: 

a) For reguleringsformål N1 og o_GR1, må alle tiltak (I-IV) gitt i Multiconsult rapport 413692-2 utføres før nye tiltak kan tillates. 

b) For reguleringsformål o_FRI, må tiltak II og III gitt i Multiconsult rapport 413692-2 utføres før nye tiltak kan tillates.

 c) For reguleringsformål S1, må tiltak III gitt i Multiconsult rapport 413692-2 utføres før nye tiltak kan tillates.

Kommunen ved Sektor kommunal utvikling utstedte den 06.07.21 en ferdigattest til Trønderplan AS som på oppdrag for Meråker kommune har gjennomført sikringstiltak for avlastning i Kvikkleiresone Knippet.

I vedtaket fremgår det at den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser gitt i eller medhold av plan- og bygningslovens § 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest, er dokumentert.

Ferdigattesten medfører at det ikke er behov for å videreføre FARESONE SKREDFARE KVIKKLEIRE i ny reguleringsplan for området.

 

Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettes til:

Innspill med synspunkter på reguleringsarbeidet sendes innen den 20.03.23 til: