Varsel om oppstart - reguleringsplan Tollmoen sør

Varsel om oppstart - reguleringsplan Tollmoen sør

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Tollmoen Sør - Meråker kommune.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det igangsatt reguleringsarbeid for deler av Tollmoen i Meråker. Forslagstiller er AS Statskog SF. 

Gjeldende reguleringsplan for Tollmoen vil gjennom planarbeidet oppdateres slik at det samsvar med etablerte eiendomsforhold og ønsket framtidig utbygging. 

Planområdet er på ca. 106 daa og omfatter eiendom 22/1 samt gnr. 22, bnr. 59, 60, 61, 100, 110 og 121. Foreløpig avgrensing av planområdet er vist i vedlagt kartutsnitt.

Området er i gjeldende planavsatt til bolig/forretning/kontor, boligbebyggelse og friområde. I planforslaget vil det tilrettelegges for bygging av leiligheter/rekkehus og enebolig, samt atkomstveger, turstier, aktivitetsanlegg og øvrig grøntstruktur. Det legges opp til en høy utnyttelse av områdene avsatt til byggeområder. Det vil legges vekt på å finne gode løsninger for ivaretakelse og videre utvikling av dagens friområde ved Stjørdalselva.

Forslaget vurderes ikke å ikke utløse krav om planprogram og konsekvensutredning

Planomriss vist på eksisterende regulering

 

Planomriss vist på ortofoto

 

Planomriss vist på topografisk kart

 

For innspill til eller mer opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:

 

Frist for innspill til planarbeidet er 15.12.2023