Meråker ungdomsråd

Meråker ungdomsråd

Medlemmer:

  • Ordfører - med varaordfører som varamedlem. 
  • Utvalgsleder skole, oppvekst og kultur - med nestleder fra utvalget som varamedlem.
  • Elever fra Meråker ungdomsskole
  • Elever fra Meråker videregående skole
  • Representant fra sentraladministrasjonen

Rådet velger selv leder og nestleder. 

Ungdomsrådet skal etterstrebe å ha en aktiv og selvstendig rolle ved å:

1) Stimulere ungdom til medvirkning og ansvar i lokalmiljøet.

2) Tilrettelegge for at ungdom får mer innflytelse i lokalmiljøet.

3) Sette ungdomssaker på den politiske dagsorden.

4) Være aktiv høringsinstans i kommunens planarbeid som berører barn og unge.

5) Være brobygger mellom ungdomsmiljøet og politikerne.

6) Være et debattforum for ungdom.

Ungdomsrådet har møte og talerett i kommunestyret