Gebyr for plansaksbehandling

Gebyr for plansaksbehandling

Prisene gjelder fra 01.01.23.

Jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Vedtatt den 12.12.21 i K-sak 88/22, og gjelder fra 01.01.23.

1. GENERELT:

Den som får utført tjeneste etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrene avkreves etter endt saksbehandling.

 

1.1 Private planer

Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver.

 

1.2 Krav til den private planen

For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling i det faste utvalget for plansaker skal følgende være oppfylt:

- Forslagsstiller skal ha tatt en avtalt forhåndskonferanse med Meråker kommune.

- Forslagsstiller skal ha gjennomført en forhåndshøring hos:

  • Sektormyndighetene (avklares ved forhåndskonferansen)
  • Parter (grunneiere/naboer)
  • Aktuelle kommunale komiteer
  • Barnerepresentanten i Meråker kommune

- Planoppstart skal være annonsert i minst to leste aviser i Meråker kommune.

- Samtlige nødvendige forundersøkelser (sektormyndighetene, kommunen, etc.) skal være utført og betalt av den private forslagsstilleren.

- Innkommende merknader og uttalelser samt en revidert reguleringsplan som er utarbeidet i henhold til veilederen T-1226 skal leveres Meråker kommune.

 

1.3 Fritak fra gebyr/reduksjon av gebyr

Det kan etter søknad gis redusert gebyr eller fritak for gebyr i konkrete saker, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, eller det er samfunnsinteresser av vesentlig betydning.

 

1.4 Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget er det arealet av planområdet som fremmes for 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker. Dersom det faste utvalget for plansaker pålegger forslagsstiller å gjøre tillegg eller fradrag i det areal planområdet omfatter gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret.

Følgende arealer er unntatt gebyrberegning:

  • Landbruksområder
  • Trafikkområder
  • Friområder
  • Spesialområder for bevaring og vern
  • Annen arealbruk som ikke er tenkt til utbyggingsformål.

 

1.5 Tilbaketrekking av sak

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

 

1.6 Avvisning av planforslaget

Dersom planutvalget avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret.

Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales: 50 %.

Kreves saken lagt fram for kommunestyret, og den blir avvist, skal gebyret ikke tilbakebetales.

 

2. GEBYRSATSER:

Gebyr for plansaksbehandling
Gebyr for plansaksbehandling Pris gebyr
2.1 Forslag til reguleringsplan/endring av reguleringsplan Pris gebyr
Behandlingsgebyr etter planområdets areal
Areal inntil 10 dekar kr. 37.800 ,-
Tillegg per påbegynt dekar over 10 daa. kr. 900 ,-
Unntak:
a) Fritidsbebyggelse. Inntil 10 enheter kr. 37.800 ,-
Tillegg per enhet over 10 enheter kr. 2.800 ,-
b) Spesielle arealkrevende formål inntil 50 dekar kr. 37.800 ,-
Tillegg per påbegynt 10 dekar over 50 daa kr. 2.800 ,-
2.2 Mindre og små endringer Pris gebyr
For behandling av søknad om mindre og små endringer kr. 15.100 ,-
2.3 Endring av reguleringsbestemmelser Pris gebyr
For behandling av søknad om endring av reguleringsbestemmelser kr. 10.100 ,-
2.4 Dispensasjoner Pris gebyr
Tiltak som krever dispensasjoner. For hver sak som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift betales et gebyr på: kr. 10.100 ,-
2.5 Bearbeidingsgebyr for planer som ikke er levert til gjeldende SOSI-standard
For analoge planer som ikke er utarbeidet digitalt i henhold til gjeldende SOSI-standard, kreves i tillegg til planbehandlingsgebyret et tillegg på 50 % av samlet behandlingsgebyr.
2.6 Tilleggsareal Pris gebyr
I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL kap. VII a), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på: kr. 30.250 ,-
2.8 Tilleggskostnader
I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis fylkeskonservator dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving
3. Konsekvensutredning Pris gebyr
I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL kap. VII a), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på: kr. 30.250 ,-
Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg.
4. Tjenester Pris gebyr
For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jfr. regulativet, skal en bruke følgende timesats: kr. 960 ,-