Gebyr for byggesaksbehandling

Gebyr for byggesaksbehandling

Prisene gjelder fra 01.01.2022

Jfr. plan- og bygningsloven

Generelle bestemmelser:

  • Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.
  • Behandlingsgebyret skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.
  • Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad.
  • Gebyrene avkreves etter endt saksbehandling.
  • Rådmannen kan etter søknad gi redusert gebyr eller fritak for gebyr i konkrete saker, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, eller det er samfunnsinteresser av vesentlig betydning.
  • Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette gebyrregulativet  

1.Godkjenning av ansvarsrett (Pbl.§§ 22.3 og 23-3

Utgår

2. Søknad om tillatelse til tiltak

2.1 Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak - boliger/fritidsboliger
Type bolig Pris gebyr
Per selvstendig boenhet/hytteenhet inntil fem enheter 14560 kroner
Per enhet over fem enheter 8140 kroner
2.2 Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak - Andre større bygg og tilbygg
Størrelse på bruksareal Pris gebyr
a) 0-30 m2 3278 kroner
b) 31-200 m2 95 kroner per m2
c) 201-400 m2 83 kroner per m2
d) 401-600 m2 70 kroner per m2
e) Alt over 600 m2 58 kroner per m2
f) For søknadspliktige tiltak som kan foretas av tiltakshaver etter § 20-4: beregnes ½ gebyr etter pkt b – e med en minstetakst kr.3.040,-
g)For alminnelige driftsbygninger i landbruket (som kan foretas av tiltakshaver etter § 20 – 4) 9100 kroner
2.3 Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak - Konstruksjoner, anlegg o.l
Type konstruksjon Pris gebyr
Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggetekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal. 6226 kroner
2.4 Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak - Andre tiltak
Type tiltak Pris gebyr
Mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1, 2.2 og 2.3 som ikke kan beregnes etter areal. 2948 kroner
Terrasser 2948 kroner

 

2.5 Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak - Godkjenning av tekniske installasjoner
Type godkjenning Pris gebyr
For saksbehandling for ildsted, montering av pipe og fyringsanlegg etter Pbl.§20-2c 1820 kroner
2.6 Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak -Deling av eiendom
Deling av eiendom Pris gebyr
For behandling av sak om deling av eiendom etter plan- og bygningslov (Gebyr for evt. Jordlovsbehandling, jfr. Sentrale forskrift, kommer i tillegg p.t. kr 2.000,- i arbeidskrevende saker). 4550 kroner
2.7 Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak -Endring av godkjent søknad
Basisgebyr
1529 kroner

For større endring beregnes gebyr som nytt tiltak. 

3. Dispensasjoner

For hver sak som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift betales et gebyr på: 6370 kroner

4. Gebyr for sakkyndig bistand 

I særlige tilfeller kan bygningsmyndigheten kreve ekstra gebyr for sakkyndig bistand. Gebyret skal dekke kostnadene. 

5.Utslippssøknader

For søknader om spredt utslipp etter forurensningslovens §§ 9, 52a og 81, og forurensningsforskriftens kap.12 er gebyret på følgende:  5192 kroner. 

6. Forespørsler/attestasjoner

For rene forespørsler betales ikke gebyr. 

7. Ulovlig byggearbeid

For behandling av søknader/meldinger som fremmes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som oppstartes før søknad/melding er innsendt/godkjent beregnes etter medgått tid. 

8.Tjenester

For gebyrer som skal beregnes etter medgått tid, jfr. regulativ, skal en bruke følgende timesats: 910 kroner