Feiing

Feiing

Feiervesenets tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg skal bidra til færre pipebranner, og til at eventuelle pipebranner ikke sprer seg til bygningen.

Varsling av tilsyn og feiing

Tilsyn med eller feiing av fyringsanlegg varsles normalt via telefon (UMS varsel) til boligeier. Du får enten tekstmelding eller talemelding.

Varslet tidspunkt skal bekreftes. Når oppsatt tidspunkt ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt ved å ringe telefonnummeret du får oppgitt.

Behov for feiing og tilsyn av røykkanaler skal vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. 

Fritidsboliger

Fra januar 2016 kom det ny forskrift om brannforebygging for fritidsboliger. 

Meråker brannvesen har som mål å foreta et tilsyn på alle fritidsboliger innen 4 år, ut ifra tilsynet vil det bli bestemt om det  er behov for feiing. Dette er et årlig gebyr, likt gebyret for vanlig bolig.

Hva må jeg betale?

Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 2020
Gebyr per pipe Gebyr for pipe 2 samme tak
572 kroner eks.mva 286 kroner eks.mva

Gebyret betales årlig og er ikke knyttet opp mot et bestemt tidspunkt for når du får utført tjenesten.

Gebyret dekker tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner. Størrelsen på gebyret bestemmes politisk og dekker driften av det lokale feiervesenet. Feiervesenet drives etter selvkost-prinsippet, noe som vil si at samlet inntekt fra gebyret ikke skal overstige hva det faktisk koster å levere tjenesten.

Hva må jeg gjøre før feieren kommer? 

  • Steng luker, ventiler og spjeld slik at du slipper at det støves ned inne
  • Ildsted må være slukket
  • Rommet med feieluka skal være lett tilgjengelig og godt opplyst
  • Tilkomststige skal være lett tilgjengelig

Feiing

Vi vil at huseier, eller en som representerer huseieren, er der ved tilsyn, og sørger for at alt som skal sjekkes er tilgjengelig (sotluker, skorstein og ildsted). Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere. Ved tilsyn må huseier ha tilgjengelig dokumentasjon som viser montering, kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget. 

Tilsynet vil omfatte kontroll av at:

  • eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret
  • eventuelle nye ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen
  • ildsted, røykkanal, sotluke, skorstein og eventuelle matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvorledes utbedring kan foretas)
  • anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

I tillegg blir det gitt informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler og håndslokkeutstyr.

Sikre trygg tilgang

På tak hvor det er helling utover skal det normalt være fastmontert takleider eller trinn.

Er det to eller flere piper, skal adkomsten mellom dem sikres med takbro, eventuelt kan to eller flere takleidere benyttes. Stige til tak skal være sikret mot å skli.

Takleider, takbroer og stiger skal være av ubrennbart, korrosjonsbestandig materiale og tilfredsstille krav i Norsk Standard (NS-EN 516, NS-EN 517, NS-INSTA 650, prEN 12951). Stige av tremateriale blir ikke godtatt.

Piper som rager høyere enn 1,2 meter skal normalt være tilrettelagt med trinn/arbeidsplattform.

Eiendommer med manglende tilrettelegging for tilkomst på tak vil ikke få utført feiing.

Alternativt kan feiing utføres via feieluke på loft der dette er montert.

Kontakt

Daniel Lillevold
Fagarbeider
E-post
Telefon 415 10 662