Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Det kan søkes tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å i vareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapa til jordbruket, samt  å redusere forurensninga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det er kun søkere som er berettiget produksjonstilskudd og eiere av landbrukseiendommer i aktiv drift som kan få SMIL-tilskudd. 

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Det søkes elektronisk gjennom Altinn. Landbruksdirektoratet har laget en introduksjonsfilm for hvodan du søker. Link til søknadsskjema.

Kontakt

Kjetil Halfdan Aarbakke
Leder
E-post
Telefon 412 38 432