Tilskudd til grøfting - drenering

Tilskudd til grøfting - drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Både eier og leietaker av tidligere drenert jordbruksjord kan søke om tilskudd. Det gis kr 2000,- pr daa drenert areal, eller 30 kr per løpemeter grøft ved usystematisk grøfting.  I søknaden må tiltaket beskrives, opplysningner om grøfteavstand, grøftedybde, areal, kostnad og periode for gjennomføring av tiltaket må oppgis.  Nødvendig vedlegg til søknaden er kart med grøfteskisse (du kan lage ditt eget kart på gardskart), andre relevante relevante vedlegg kan også lastes opp.

Norsk landbruksrådgiving trøndelag kan gi hjelp til å utarbeide dreneringsplan/søknad.

Informasjonsbrosjyren På tide å drenere (PDF, 7 MB)(.pdf)

Når du har fått innvilget tilskudd har du får 3 års frist for å gjennomføre tiltaket.

Les mer hos landbruksdirektoratet

Det søkes elektronisk gjennom Altinn. Landbruksdirektoratet har laget en introduksjonsfilm for hvodan du søker. Link til søknadsskjema.