Søknad om tiltak i beiteområder

Søknad om tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder - lokale retningslinjer for Meråker kommune

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og /eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

 

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte

 • Planlegging og prosjektering av faste installasjoner
 • Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
 • Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene
 • Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
 • Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite
 • Vegetasjonskartlegging

Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene

 

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område.

Ulike typer faste og mobile investeringstiltak det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende):

 • Sperregjerder: Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og sammenhengende jordbruksområder.
 • Ferister: Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.
 • Bruer: Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres tilsvarende.
 • Gjeterhytter: Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle området.
 • Sanke- og skilleanlegg
 • Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier
 • Saltsteinsautomater
 • Transportprammer
 • Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep mv.)

Søknadsskjema

Prioritering av tilskudd i Meråker 2020

1. Sperregjerder

 • Kopperå – med ellferist/fysisk ferist
 • Jonsmoan – med ellferist
 • Langsåa – med ferist, kostnader deles med Meråker kommune og Statens vegvesen

2. Nofence – videreføring på sau og prøveprosjekt storfe

3. Radiobjeller – prioriteres høyt med støtte til radiobjellelaget gjennom Verran kommune

4. Basestasjoner – innkjøp og utprøving av ny teknologi radiobjeller

 

Beregning av tilskudd

Det kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak.

Ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget/besetningen.

For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.

 

Timesatser eget arbeid

For arbeidsinnsats godkjennes en maksimalsats på kr 350 kr/t

For egeninnsats med egne maskiner godkjennes inntil 800 kr/t

 

Øvrige krav til søknadene i 2020:

 • Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i beiteområdene i Meråker så må det foreligge skriftlig avtale med grunneier om tiltaket. Avtaler skal legges ved søknaden.
 • Vi anbefaler å ta utgangspunkt i avtalemaler utarbeidet av Norsk sau og geit (se http://www.nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html), men disse kan forenkles og tilpasses lokale behov. Ansvar for vedlikehold og fjerning av anlegg etter bruk bør gå fram av avtalen. Ved leie av areal må avtalen må ha minimum 10 års varighet jf § 2 i Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder, om vilkår for tilskudd.
 • Tiltak i beiteområder som kan berøre reindriften må avklares med reindriftsnæringa før innsending av søknad. Kontakt med reindrifta bør fremgå av søknaden.

 

Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder – Meråker 2020

Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag er satt til 1. mars. Søknaden skal innen fristen levers til kommunen på skjema fastsatt av landbruksdirektoratet.

Søknaden leveres elektronisk her:

 https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/

 

For mer informasjon:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206?q=beiteomr%C3%A5der*