Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskuddet er sammensatt av flere ordninger, bl.a. arealtilskudd dyretilskudd og tilskudd til økologisk produksjon.  

Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søke om produksjonstilskudd. Det er registrering av opplysninger to ganger i året; 1.-15. mars og 1.-15. oktober. Når du har sendt inn søknaden i oktober kommer utbetaling av tilskudd i februar. For å søke produksjonstilskudd må du være registrert i Enhetsregisteret og oppgi organisasjonsnr. i søknaden.

Alt areal det søkes arealtilskudd for må være registrert i gardskart med samme markslag (fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite) som i søknaden.

 Les mer om ordningene og hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet