Lokal pott

Lokal pott

Det kan gis tilskudd fra lokal pott til landbruksrelaterte prosjekt og til utredning av større investeringsprosjekt i landbruket

Nydyrking

Tilskudd til nydyrking er et kommunalt tilskudd som skal bidra til økt nydyrkingsaktivitet i kommunen.

Vilkår

 • Det gis kun tilskudd til nydyrket areal i Meråker kommune.
 • Det skal før nydyrkingsarbeidet starter foreligge plan for nydyrking godkjent av kommunen.
 • Godkjent plan skal ikke være eldre enn 3 år
 • Det gis kun tilskudd til areal som kan klassifiseres som fulldyrka areal.
 • Det gis ikke tilskudd til areal det er utbetalt arealtilskudd til.
 • Tilskudd til kan gis til eier av jordbruksareal eller foretak som leier jordbruksareal. Tiltak som gjennomføres på leid areal må ha grunneiers tillatelse.
 • Driften på eiendommen og det omsøkte tiltaket må være i henhold til gjeldene lover og forskrifter.

Beregning av tilskudd

 • Foreløpig sats kr 2.500,-/daa. Satsen kan bli satt lavere dersom det kommer inn mange søknader til fastsatt søknadsfrist.
 • Arealbegrensning per søker: På grunn av begrensete midler er det en arealbegrensning på 55 daa per godkjent plan.

Søknad og utbetaling

 • Søknad om tilskudd skal sendes kommunen innen 15. oktober. Søknader som kommer inn etter denne dato behandles fortløpende dersom det gjenstår midler for årets søknadsomgang.
 • Søknadsskjema fastsatt av kommunen skal benyttes. Kart over oppdyrket areal og godkjenning av plan om nydyrking skal vedlegges søknaden. Avtale med grunneier skal legges ved dersom det søkes om tilskudd til nydyrking av areal på leid jord.
 • Det gis kun tilskudd til areal som er ferdig godkjent og oppmålt av kommunen. Søknad om tilskudd til nydyrking kan leveres inn for arealer klar til godkjenning.

Mislighold

 • Kommunen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.

Administrasjon og klage

 • Vedtak om tilskudd fattes av rådmannen.
 • Vedtak om tilskudd ansees som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, og kan påklages i henhold til reglene i forvaltningslovens kapittel VI.
 • Formannskap er klageinstans.
 
 

Lokal pott - kommunalt tilskudd

Virkeområde:
Retningslinjene gjelder for tiltak på landbrukseiendommer i Meråker kommune.
Næringsaktivitet på bruk i drift eller under etablering kan komme inn under ordningen.
Prosjekt som ikke mottar annen offentlig støtte skal prioriteres. Saker til SMIL, NMSK og landbruksfond bør sees i sammenheng, slik at en får brukt midlene best mulig.

Formål:
Styrke og opprettholde utvikling og verdiskapning i landbruket.
Støtte gis først og fremst til gårdsbruk som er berettiget produksjonstilskudd og aktive skogeiere. Oppstart av næring på gårdsbruk som ikke har vært i drift den senere tid kan komme inn under ordningen.
Lokal pott skal benyttes til videreutvikling av eksisterende landbruk, og til etablering av ny næring på gårdsbruk i tilfelle andre støtteordninger, f.eks. midler forvaltet av Fylkesmannen eller Innovasjon Norge ikke er aktuelle.
Motivere ungdom til å satse på landbruk som yrkesvei.
Planlegge eller utrede muligheter til å søke midler til større prosjekt gjennom Innovasjon Norge m.fl.
Lokal pott, landbruket i Meråker Side 2
Tiltak som bidrar til å minske forurensing og fremme gode og langsiktige løsninger skal prioriteres. Tiltak som i særlig grad eller relativt sett bidrar til å øke forurensing og gir miljøforstyrrelser skal ikke støttes.
Tilskuddet bør ha en utløsende effekt.
 

Eksempel på aktuelle tiltak:

 • Tilskudd kan gis til oppstart av næring på gårdsbruk som ikke har vært i drift den senere tid, eller til oppstart av nye næringer som tilleggsnæring til den eksisterende driften på gården.
 • Det kan gis tilskudd til kompetansehevende tiltak, som gjør bonden i bedre stand til å fatte riktige avgjørelser som bedriftseier, og andre faglige emner. Det kan også gis tilskudd til faglig rådgivning og innhenting av faglig kompetanse en mangler selv. Det kan gis tilskudd til deltagelse på kurs og i den forbindelse dekning av avløser.
 • Tiltak som fremmer bedre utnyttelse av de samlede ressursene gårdsbrukene utgjør f.eks. utmark.
 • Det kan gis tilskudd til nydyrking av areal i Meråker kommune, se egne retningslinjer.
 • Det kan gis støtte til bioenergi-gårdsanlegg
 • Det kan gis støtte til rydding av krattskog som ledd i kulturlandskapsskjøtsel.

Som grunnlag/forarbeid for søknad om midler fra Innovasjon Norge:

 • Investeringer i tradisjonelt landbruk, kjøp av eiendom og tilleggsareal
 • Bolig på gårdsbruk
 • Bygdenæring – idéavklaring og etablering
 • Bygdenæring – investering og bedriftsutvikling
 • Bioøkonomiordningen


Generelle regler for støtte:
Søknadsfrist er 15. mars og 15. oktober hvert år.
Søkere vil få 2 års arbeidsfrist
Det er ikke åpent for utsatt arbeidsfrist
Tiltaket skal som hovedregel ikke være påbegynt før søknad er innvilget.
Det skal legges ved en enkel prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Utbetaling av tilskudd:
Tilskudd utbetales etterskuddsvis, etter at omsøkt tilskudd er ferdigstilt. Det kan søkes om å få utbetalt inntil 50% av innvilget sum, underveis i prosjektet.
Søkeren lager en rapport og et regnskap for det ferdige prosjektet før tilskudd utbetales.
Rapport og regnskap sendes Meråker kommune, sektor kommunal utvikling.
Dersom sluttregnskapet viser at kostnaden blir lavere enn i kostnadsoverslaget blir tilskuddet redusert tilsvarende.
Kommunen kan kontrollere tiltak/prosjekt ved befaring før utbetaling.

Godkjente satser for eget arbeid, pr 1.7.2018:
Manuelt arbeid: kr 350,- per time
Arbeid med motorsag: kr 400,- per time
Arbeid med traktor eller gravemaskin: kr 600,- per time
Her brukes til enhver tid anbefalte satser fra Innovasjon Norge og Fylkesmann

Avgrensninger:
Tilskuddet avgrenses til maksimalt 35 % av kostnadsoverslaget.
Maksimalt tilskudd fra lokal pott er avgrenset til kr 50.000,- pr søknad per driftsenhet.
Minimum tilskudd det kan bli søkt om og som kan innvilges er kr 5.000,-


Administrasjon og klage:
Vedtak om tilskudd fattes av rådmannen.
Vedtak om tilskudd ansees som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, og kan påklages i henhold til reglene i forvaltningslovens kapittel VI.
Formannskap er klageinstans.