Retningslinjer for søknader til kulturformål

Retningslinjer for søknader til kulturformål

Krav til søker:
Kun søkere med organisasjonsnr. kan søke tilskudd til kulturformål hos Meråker kommune. Frivillige lag og foreninger bør prioriteres. I lag og foreninger med underavdelinger er det kun hovedlaget som kan være avsender. Innsendte søknader fra andre enn hovedlaget vil automatisk bli avslått av administrasjonen. Aktiviteten det søkes støtte til skal ha et allmennyttig siktemål, være åpen og inkluderende. Organisasjonen skal ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Aktiviteten bør i hovedsak være basert på frivillig innsats.
 

Krav til vedlegg:

  • detaljert prosjektbeskrivelse som beskriver aktiviteten inkludert målgruppe og måloppnåelse
  • detaljert budsjett over alle inntekter og utgifter
  • evt. tidligere prosjekt-/årsregnskap

 

Saksbehandling og prioritering av søknader:
Formålet med Meråker kommune sin støtte til kulturtiltak er å stimulere til frivillig aktivitet og deltakelse lokalt. Tiltak for og med barn og unge under 26 år skal prioriteres. Tiltaket skal være tidsbegrensede og ikke kunne defineres som ordinær drift av organisasjonen. Kulturelle aktiviteter, arrangement og prosjekter som synliggjør kulturelt mangfold prioriteres. Idrettsstevner og konserter anses som ordinær drift av henholdsvis idrettslag og kor/korps etc. Slike arrangement må ha et særskilt innhold eller organisering for likevel å få tilskudd. Prosjekter med stor grad av nyskaping og formidling av kunnskap, samt tiltak som skaper helsefremmende aktivitet, herunder både psykisk og fysisk folkehelse, prioriteres.
Gjeldende delegasjonsreglement gir til en hver tid det maksbeløp rådmannen administrativt kan innvilge søknadene med. Søknader over dette maksbeløpet skal politisk behandles såfremt søknaden tilfredsstiller de vilkår som er satt i disse retningslinjene.
Administrasjonen kan utarbeide et elektronisk søknadsskjema som alle søkere eventuelt må benytte.

Søknadsfrister:
15. mars for kulturmidler til drift for lag og foreninger, egne retningslinjer vedtatt i utvalg skole, oppvekst og kultur (USOK).
1. oktober for prosjektmidler som krever budsjettbehandling for kommende år.
Fortløpende søknadsfrist for administrative frie tilskuddsmidler som allerede er bevilget i kommunebudsjettet, eks den kulturelle spaserstokken, folkehelsemidler etc.


Generelle vilkår:
Dersom søker ser at aktiviteten må endres eller avlyses, skal Meråker kommune informeres om dette så fort som mulig.
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av vedtaket. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klagen sendes Meråker kommune.