Søke tjenester

Søke tjenester

Forvaltningskontoret tar i mot søknader, henvendelser, informerer, avklarer bistandsbehov og tar beslutninger om hvilke tjenester som innvilges. Forvaltningskontoret har ansvar for å sikre koordinering av tjenester til innbyggere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Elektronisk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester kommer snart (februar 2023).

Foreløpig må du laste ned og skrive ut skjema og sende inn til:

Forvaltningskontoret Værnesregionen, avdeling Meråker

Rådhusgata 8

7530 Meråker

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF)

Om søkeprosessen

Alle som skal søke på pleie- og omsorgstjenesten må søke skriftlig på angitt søknadsskjema. Søknadsskjemaet er et felles skjema for alle pleie- og omsorgstiltak. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Søknaden må være underskrevet av deg eller en annen person som du har gitt samtykke til å søke på vegne av deg.

Kartlegging

Kommunen gjør en kartlegging av ditt funksjonsnivå og hjelpebehov. Om nødvendig innhentes utfyllende opplysninger fra deg, pårørende eller andre i hjelpeapparatet for å kunne vurdere behovet for tjenester.

En slik kartlegging kan ikke utføres uten ditt samtykke. Samtykkeskjema må underskrives av deg eller annen person som er gitt samtykke på vegne av deg.

For å få utfyllende opplysninger kan det bli aktuelt med et hjemmebesøk.

Vedtak

Når forvaltningskontoret har fått tilstrekkelig med opplysninger i saken fattes vedtak om tjeneste/evt. avslag på søknaden.
Dersom dette kan ta lengre tid enn vanlig vil du få et foreløpig svar med angivelse om når søknaden kan behandles.
Vedtaket sendes deg og personer som er angitt av deg til å motta kopi av post.
Tjenestestedet som skal utføre tjenesten får beskjed fra forvaltningskontoret om dette.​

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester eller vedtak

Hvilke tjenester tilbyr kommunen?

 • Helsetjenester i hjemmet/ hjemmesykepleie
 • Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp/ praktisk bistand og opplæring
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Omsorgslønn
 • Rehabiliteringstiltak
 • Ledsagerbevis 
 • Støttekontakt 
 • Korttidsopphold i sykehjem
 • Avlastningsopphold i sykehjem
 • Langtidsopphold i sykehjem
 • Avlastning utenom institusjon ved Søgardsjale2
 • Helsetjenester innen rus og psykiatri
 • Individuell plan (IP)

Meråker kommune kan i tillegg tilby følgende tjenester:

 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Omsorgsbolig
 • Velferdsteknologi
 • Bistand til søknad om lån av hjelpemidler fra NAV
 • Utlån av hjelpemidler på korttidslån fra kommunalt hjelpemiddellager
 • Dagopphold

Kontakt

Hilde Jønsson
Konsulent
E-post
Telefon 74 81 33 46

Åpningstider

Mandag til fredag: 9-15

 

Adresse

Forvaltningskontoret Værnesregionen, avdeling Meråker

Rådhusgata 8

7530 Meråker