Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmetjenesten yter tjenester til personer i alle aldre som bor eller oppholder seg i Meråker kommune, og som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har behov for hjelp til stell og pleie, medisinsk oppfølging, tilsyn, renhold eller annet av dagliglivets gjøremål.

Her søker du om helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet er et felles skjema for alle helse- og omsorgstjenester. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du har behov for. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tjenestetilbudet som passer best for deg. 

 Hva kan du få hjelp til?

  • nødvendig pleie og omsorg
  • hjelp til medisiner/injeksjoner
  • sårbehandling
  • observasjon
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig. Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. 
Hjemmesykepleie innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekontor eller til tjenester som ikke er helsehjelp. Det innvilges ikke ledsagertjeneste.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Les om søknadsprosessen

Klage på vedtak

  • Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket

  • Klagen må være postlagt før fristen går ut

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Les om klage på helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Hjemmesykepleien hovednummer
Mobil 930 09 025