SLT-koordinator

SLT-koordinator

SLT er en samordningsmodell for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. Forebygging av kriminalitet henger ofte sammen med samfunnets generelle forebygging.

Ann-Torill Krogstad Røe jobber som SLT-koordinator i Meråker kommune.

Hvordan kan jeg kontakt SLT-koordinatoren?

Du kan kontakte Ann-Torill både på telefon og e-post.

  • Telefonnummer: 99084748
  • E-post: ann.toril.krogstad@meraker.kommune.no

Hva gjør SLT?

SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Modellen griper inn i alle nivå fra ledelse til utførernivå i politi og kommune.

SLT-arbeidet forankres i Politiråd, som er styringsgruppe for SLT.

Hvem er i målgruppen for SLT-arbeidet?

Samarbeidet omfatter alle deler av befolkningen, men SLT-koordinators innsats skal primært rettes mot barn og unge i alderen 12-18 (24) år, og deres foreldre/foresatte. Det jobbes, i noen sammenhenger, på systemnivå med det forebyggende arbeidet i et videre perspektiv.

Hovedmålet er å samordne ressursene for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Dette arbeidet tilpasses lokale behov i tett samarbeid med SLT-arbeid og folkehelsearbeid i Værnes-regionen.

Hva gjør SLT-koordinatoren?

SLT-koordinatoren sørger for at kommunenes forebyggende ressurser blir samordnet mest mulig effektivt. Koordinatoren skal initiere tiltak, legge til rette for, og være pådriver for et godt samarbeid.

Mer info om SLT: Kriminalitetsforebygging.no

 

Logo: SLT - Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.