Gebyrregulativ for vann- og avløp

Gebyrregulativ for vann- og avløp

Prisene er gyldige fra 01.01.2023. 

1.Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsnett i henhold til vedtatt lokal forskrift for Meråker kommune. 

1.1 Tilknytningsgebyr for boliger, leiligheter, hytter/fritidshus, driftsbygninger, forretningsbygg og industribygg inn til 500 m2:

Tilknytningsgebyr vann- og/eller avløpsnett for boliger, leiligheter, hytter/fritidshus, driftsbygninger, forretningsbygg og industribygg inntil 500m2.
Tilknytningsgebyr vann Tilknytningsgebyr avløp
8000 kroner eks. mva 13200 kroner eks. mva

 

1.2 For driftsbygninger, forretningsbygg og industribygg over 500 m2:

For bygningsarealer ut over 500m2 betales et tillegg i tilknytningsgebyret på:

Tilknytningsgebyr for driftsbygninger, forretningsbygg og industribygg over 500 m2:
Tillegg tilknytning vann Tillegg tilknytning avløp
20 kroner/m2 35 kroner/m2

Gebyret kan skjønnsvurderes.

1.3 Annet - Dersom avstanden ved tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning er relativt stor, kan tilknytningsgebyret vurderes etter skjønn. 

2. Årsgebyr

2.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret er et fast årlig gebyr og betales i henhold til § 5 og § 7 i gjeldende lokal forskrift for Meråker kommune:

Abonnementsgebyr vann og avløp
Abonnementsgebyr vann Abonnementsgebyr avløp
1732 kroner eks.mva. 2713,6 kroner eks.mva.

For Teveldalen betales et tillegg: 

Abonnementsgebyr vann og avløp - Teveldalen
Abonnementsgebyr vann – tillegg Abonnementsgebyr avløp – tillegg
850 kroner eks.mva. 800 kroner eks.mva

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på en kubikkmeterpris og betales i henhold til § 5, og § 7 i gjeldende lokal forskrift for Meråker kommune. 

2.2.1 Forbruksgebyr - målt forbruk (vannmåler)

Forbruksgebyr - målt forbruk (vannmåler)
Kubikkmeterpris vann Kubikkmeterpris avløp
12,67 kroner eks.mva. 17,09 kroner eks.mva.

Vann- og avløpsavgiftene beregnes etter BRA x faktor 1,3 for boligeiendom og faktor 0,65 for fritidsbolig.

Dette for de som ikke har vannmåler installert.

 

Eksempler på gebyrutregning inkl. mva.:

Målt forbruk - Boligeiendom (120 m³):

Vann: 1.804 kr + (120 m³ x 13,20 kr/m³) = 3.638 kr

Avløp: 3.084 kr + (120 m³ x 19,43 kr/m³) = 5.416 kr

Stipulert forbruk - Boligeiendom (150 m² BRA x 1,3 m³ /m² = 195 m³):

Vann: 1.804 kr + (195 m³ x 13,20 kr/m³) = 4.378 kr

Avløp: 3.084 kr + (195 m³ x 19,43 kr/m³) = 6.873 kr

Stipulert forbruk - Fritidseiendom (80 m2 BRA x 0,65 m³ /m² = 52 m³):

Vann: 1.804 kr + (52 m³ x 13,20 kr/m³) = 2.490 kr

Avløp: 3.084 kr + (52 m³ x 19,43 kr/m³) = 4.094 kr

Stipulert forbruk - Fritidseiendom Teveldal (80 m² BRA x 0,65 m³ /m² = 52 m³):

Vann: 1.804 kr + 1.063 kr + (52 m³ x 13,20 kr/m³) = 3.553 kr

Avløp: 3.084 kr + 1.000 kr + (52 m³ x 19,43 kr/m³) = 5.094 kr

Målt forbruk - Nærings- og kombinasjonseiendom (600 m³):

Vann: 1.804 kr + (600 m³ x 13,20 kr/m³) = 9.974 kr

Avløp: 3.084 kr + (600 m³ x 19,43 kr/m³) = 14.742 kr

 

2.2.4 For fritidsbolig skal faktoren for vannforbruk være halvparten av den ordinære faktoren.

 

2.2.5 For alle kombinasjonseiendommer, som ikke har installert vannmåler, vil gebyrene være gjeldene fra 01.07.2022.

 

 

3.Tømmegebyr for slamavskillere m.m. 

3.1 Innsamling og behandling av avløpsslam fra spredte utslipp er overført til Innherred Renovasjon fra 01.1.2016. Satsene følger det som vedtas av representantskapet i Innherred Renovasjon. 

Avgifter tømming slam 2021
Avgifter tømming slam 2021 Pris eks.mva. Pris inkl. mva
Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet slamavskiller. Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3 m³) og tømming annethvert år for store tanker (opp til 7 m³) 1577 kroner 1971 kroner
Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg, Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3 m³) og tømming annethvert år for store tanker (opp til 7 m³) 1577 kroner 1971 kroner
Årlig avgift pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet slamavskiller. Avgiften dekker tømming 2. hvert år 674 kroner 842,5 kroner
Tømming av store slamavskillere over 7 m³- helårsboliger. Avgift etter antall m³ tømt 700 kroner 875 kroner
Tømming tette tanker (helårsboliger og hytte / fritidsboliger). Avgift etter antall m³ tømt 403 kroner 504 kroner
Rabatt pr. boenhet pr. år Rabatt som samarbeid når flere går sammen om slamavskillere / minerenseanlegg under 7 m³. Gjelder både helårsboliger og hytte / fritidsboliger - 240 kroner 300 kroner
Timing / bomtur 1584 kroner 1980 kroner
m³-pris tømming av brakkedo / mobile toalett – faktureres minimum 0.5. m³. 495,6 kroner 619,5 kroner
Sandfang 716,52 kroner 895,65 kroner
Fett: Timing + avtale behandlingskostnader pr. avtale (kr.950, - pr. m³.i 2023)