Gebyrregulativ for vann- og avløp - Meråker kommune

Gebyrregulativ for vann- og avløp

Gebyrregulativ for vann- og avløp

Prisene er gyldige fra 01.01.2020. 

1.Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsnett i henhold til vedtatt lokal forskrift for Meråker kommune. 

1.1 Tilknytningsgebyr for boliger, leiligheter, hytter/fritidshus, driftsbygninger, forretningsbygg og industribygg inn til 500 m2:

Tilknytningsgebyr vann- og/eller avløpsnett for boliger, leiligheter, hytter/fritidshus, driftsbygninger, forretningsbygg og industribygg inntil 500m2.
Tilknytningsgebyr vann Tilknytningsgebyr avløp
8000 kroner eks. mva 13200 kroner eks. mva

 

1.2 For driftsbygninger, forretningsbygg og industribygg over 500 m2:

For bygningsarealer ut over 500m2 betales et tillegg i tilknytningsgebyret på:

Tilknytningsgebyr for driftsbygninger, forretningsbygg og industribygg over 500 m2:
Tillegg tilknytning vann Tillegg tilknytning avløp
20 kroner/m2 35 kroner/m2

Gebyret kan skjønnsvurderes.

1.3 Annet - Dersom avstanden ved tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning er relativt stor, kan tilknytningsgebyret vurderes etter skjønn. 

2. Årsgebyr

2.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret er et fast årlig gebyr og betales i henhold til § 5 og § 7 i gjeldende lokal forskrift for Meråker kommune:

Abonnementsgebyr vann og avløp
Abonnementsgebyr vann Abonnementsgebyr avløp
1234 kroner eks.mva. 2235 kroner eks.mva.

For Teveldalen betales et tillegg: 

Abonnementsgebyr vann og avløp - Teveldalen
Abonnementsgebyr vann – tillegg Abonnementsgebyr avløp – tillegg
850 kroner eks.mva. 800 kroner eks.mva

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på en kubikkmeterpris og betales i henhold til § 5, og § 7 i gjeldende lokal forskrift for Meråker kommune. 

2.2.1 Forbruksgebyr - målt forbruk (vannmåler)

Forbruksgebyr - målt forbruk (vannmåler)
Kubikkmeterpris vann Kubikkmeterpris avløp
7,79 kroner eks.mva. 14,13 kroner eks.mva.

2.2.2 Forbruksgebyr vann - stipulert forbruk etter BA (boligareal)

Forebruksgebyr vann - stipulert forbruk etter BA (boligareal)
Gruppe Vann- stipulert forbruk Pris
Gruppe A inntil 51 m² BA 120 m3 935,32 kroner eks.mva.
Gruppe B fra 51- 80 m² BA 180 m3 1402,98 kroner eks.mva.
Gruppe C fra 81 - 110 m² BA 240 m3 1870,65 kroner eks.mva.
Gruppe D fra 111 m² og over BA 300 m3 2338,31 kroner eks.mva.

2.2.3 Forbruksgebyr avløp - stipulert forbruk etter BA (boligareal)

Forbruksgebyr avløp – stipulert forbruk etter BA
Gruppe Avløp - stipulert forbruk etter BA Pris
Gruppe A inntil 51 m² BA 120 m3 1695,33 kroner eks.mva.
Gruppe B fra 51- 80 m² BA 180 m3 2543,49 kroner eks.mva.
Gruppe C fra 81 - 110 m² BA 240 m3 3391,32 kroner eks.mva.
Gruppe D fra 111 m² og over BA 300 m3 4239,14 kroner eks.mva.

2.2.4 Fritidsboliger gis i medhold av lokal forskrift femti prosent reduksjon av gebyrene i punkt 2.2.2 og 2.2.3.

3.Tømmegebyr for slamavskillere m.m. 

3.1 Innsamling og behandling av avløpsslam fra spredte utslipp er overført til Innherred Renovasjon fra 01.1.2016. Satsene følger det som vedtas av representantskapet i Innherred Renovasjon. 

Avgifter tømming slam 2021
Avgifter tømming slam 2021 Pris eks.mva. Pris inkl. mva
Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet slamavskiller. Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3 m³) og tømming annethvert år for store tanker (opp til 7 m³) 1328 kroner 1660 kroner
Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg, Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3 m³) og tømming annethvert år for store tanker (opp til 7 m³) 1328 kroner 1660 kroner
Årlig avgift pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet slamavskiller. Avgiften dekker tømming 2. hvert år 568 kroner 710 kroner
Tømming av store slamavskillere over 7 m³- helårsboliger. Avgift etter antall m³ tømt 516 kroner 646 kroner
Tømming tette tanker (helårsboliger og hytte / fritidsboliger). Avgift etter antall m³ tømt 340 kroner 425 kroner
Rabatt pr. boenhet pr. år Rabatt som samarbeid når flere går sammen om slamavskillere / minerenseanlegg under 7 m³. Gjelder både helårsboliger og hytte / fritidsboliger - 230 kroner 287,50 kroner
Timing / bomtur 1312 kroner 1640 kroner
m³-pris tømming av brakkedo / mobile toalett – faktureres minimum 0.5. m³. 472 kroner 590 kroner
Sandfang 682,40 kroner 853 kroner
Fett: Timing + avtale behandlingskostnader pr. avtale (kr.950, - pr. m³.i 2019)