Meråker sykehjem

Meråker sykehjem

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Slik søker du

Her søker du om helse-og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet er et felles skjema for alle pleie- og omsorgstiltak. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig. 

Hvem kan få sykehjemsplass? 

Du kan søke om sykehjemsplass dersom du ikke lenger er i stand til å bo i ditt eget hjem, enten for korte eller lengre perioder og der hvor hjemmetjenestens beredskap ikke kan gi tilfredstillende/forsvarlig tilbud i hjemmet ditt. 

Forskrift for tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende bolig

Hva koster sykehjemsplassen?

For tidsbegrenset opphold betales det egenandel. Størrelsen på egenandelen fastsettes årlig gjennom Statsbudsjettet.

Pris korttidsopphold 2020

Pris korttidsopphold
Tilbud Pris per døgn (ingen mva)
Korttidsopphold i institusjon 170 (inntil 60 døgn)

Pris langtidsopphold

De som blir tildelt langtidsopphold, betaler en viss andel av inntekten (pensjon, renteinntekter og lignende). Man kan ikke kreve deler av formuen (fast eiendom, bankinnskudd, aksjer mv.) som betaling.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage på vedtak

  • Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket

  • Klagen må være postlagt før fristen går ut

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Les mer om klage på helse- og omsorgstjenester ved å trykke på denne lenka

Sykehjem

Kontakt

Langtidsavdelingen
Telefon 74 81 33 02
Aldersdementavdelingen
Telefon 74 81 33 04
Korttidsavdelingen
Telefon 74 81 33 03
Hilde Jønsson
Leder
E-post
Telefon 913 82 045
Anne Kirsten Buland Øien
Konsulent
E-post
Telefon 74 81 33 46

Adresse

Rådhusgata 8

7530 MERÅKER

Telefonnummer infotorg:

74 81 32 00

Kartpunkt