Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanen består av to deler, en juridisk bindende arealdel og en samfunnsdel som gir sterke føringer og grunnlag for planer og virksomhet i kommunen. Det er kommunestyret i Meråker som har det overordnede ansvaret og styringen av planarbeidet. Dette i hovedsak ved å vedta planprogram og endelig plan.

Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 3 MB)

Arealdel

Kommuneplanens arealdel (PDF, 326 kB)

Kommuneplan - Kart (PDF, 3 MB)

 

Om kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 skal være meråkersamfunnets felles, overordnede og helhetlige plan. Samfunnsdelen legger føringer for den overordnede samfunnsutviklingen i et langsiktig perspektiv. Selv om samfunnsdelen ikke sier noe konkret om arealutviklingen vil den likevel legge føringer for fremtidig arealforvaltning.


Kommuneplanen er på toppen i kommunens planhierarki. Samfunnsdelen er kommunens styringsverktøy og skal ha en tilhørende
handlingsdel. Handlingsdelen legger føringer for kommunens prioriteringer de neste fire årene og beskriver hvordan samfunnsdelen skal følges opp. Det skal være en sterk kobling mellom samfunnsdelen, handlingsdelen og økonomiplanen. Handlingsdelen kan integreres i økonomiplanen.


Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel har vært en omfattende prosess hvor medvirkningen spesielt har vært rettet mot grupper innenfor barn og unge, lokalt næringsliv, politikere og ansatte i organisasjonen. I tillegg var planen tema under kommunens stand ved «Grenseløse Meråkerdager» helga 1. og 2. september 2018.

Det har vært en tydelig prioritering å gjøre en grundig kartlegging av verdigrunnlaget til Meråkersamfunnet før arbeidet med selve plandokumentet ble startet.