Reguleringsplan Fagerlia felt 9

Reguleringsplan Fagerlia felt 9

Formannskapet har i møte den 17.01.2023, i PS sak 5/2023, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Fagerlia felt 9 (plan-ID: 2020002) ut til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket er gjort i henhold til pbl. § 12-10.

Hovedhensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fritidsboliger med tilhørende atkomstveier, ski inn/ski out og annen nødvendig infrastruktur på eiendommen gnr./bnr. 13/31. Planforslaget er en revidering av eksisterende reguleringsplan fra 2008 for Fagerlia felt 9. Planforslaget er utarbeidet etter dagens behov, samt gjeldende arealplaner og lovverk.

Kommunen annonserer høringen i avisen, og sender i tillegg brev til grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner. Grunneiere har plikt til å varsle andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

 

Om høring og offentlig ettersyn:

Noen saker som skal behandles politisk, sendes "ut på høring" i en begrenset tidsperiode. Da sendes saken til aktører som kan ha interesse av å uttale seg. Disse kan være offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og andre. Saken legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Da gjøres dokumentene tilgjengelig for hvem som helst. Alle kan gi skriftlige merknader innen en tidsfrist. I dette tilfellet er fristen den 24.03.23.

 

Planforslaget innebærer følgende dokumenter:

- Plankart (PDF, 762 kB)
- Planbestemmelser (PDF, 154 kB)

- Planbeskrivelse med ROS-analyse (PDF, 25 MB)

- Prinsippkart for overvannshåndtering (PDF, 2 MB)

- Særutskrift av formannskapets behandling den 17.01.23 (PDF, 198 kB)

Disse dokumentene ligger også tilgjengelig i papirutgave på infotorget på Rådhuset.

 

Merknader og/eller høringsuttalelser sendes kommunen innen 24.03.23.

Det er fint om digitale sendinger merkes med plannavn «Fagerlia felt 9» og/eller plan-ID 2020002.

Kommunens kontaktinfo finnes her på hjemmesiden.

 

Har du spørsmål?

De kan stilles til tiltakshavers konsulent, Odd Ivar Ekkel (Geotydal AS) eller kommunens arealplanlegger, Ingunn Salberg Jensen. Se kontaktinfo under:

Odd Ivar Ekker - Geotydal AS:

Mail: geotydal@tydalsnett.no

Telefon: 474 16 945

 

Ingunn Salberg Jensen - Meråker kommune:

Mail: ingunn.salberg.jensen@meraker.kommune.no

Telefon: 934 46 814