Rådmannens oppgaver og ansvar

Rådmannens oppgaver og ansvar

Rådmannens oppgaver er gitt i kommuneloven. Rådmannen skal sørge for at saker som skal behandles politisk, er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt. Konstituert rådmann i Meråker kommune er Arne Ketil Auran

Rådmannens oppgaver og ansvar

Rådmannen er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen. Han skal sørge for at Meråker kommune utvikles og drives i samsvar med lover og regler og de politiske vedtak som er fattet. Det er rådmannen sitt ansvar at kommunestyret og andre kommunale politiske organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene settes ut i livet på en god måte.

Rådmannen skal videre legge til rette for dialog med og involvering fra innbyggerne, sørge for at sektorene og virksomhetene er godt og effektivt organisert innenfor vedtatte budsjettrammer og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Rådmannen har en viktig oppgave i å representere Meråker kommune overfor viktige samfunnsaktører i kommunen, Værnesregionen og hele regionen.  Sammen med andre kommuner vil rådmannen også ha kontakt med statlige myndigheter og andre relevante nasjonale miljøer om utviklingen for kommunesektoren.

Sektorsjefenes oppgaver og ansvar

Sektorsjefene  har ansvaret for overordnet planlegging og styring av sin sektor. Sektorsjefene rapporterer direkte til rådmannen, og er delegert rådmannens fullmakter i henhold til delegasjonsreglementet.

Kontakt

Arne Ketil Auran
Øverste adm. leder
E-post