HØRINGSFRIST UTLØPT - Høring fastsettelse av minsteareal på hjort og rådyr - Meråker kommune

HØRINGSFRIST UTLØPT - Høring fastsettelse av minsteareal på hjort og rådyr - Meråker kommune

Høringsfrist settes til 16.4.2020

Meråker kommune sender med dette forslag til fastsettelse av minsteareal for hjort og rådyr i Meråker kommune, Trøndelag, til høring. Høringsbrev og forslag til forskrift sendes til berørte interesser og offentliggjøres på kommunens hjemmeside.
I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6 fastsetter kommunen minsteareal for hjort og rådyr (Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR -2016-01-08-12).
Med bakgrunn i at det er åpnet for jakt på hjort og rådyr i Meråker kommune (1960 tallet), er det minstearealet for hjort og rådyr som skal fastsettes. Minstearealet skal vedtas gjennom en kommunal forskrift.
Høringsforslag til fastsettelse av minsteareal for hjort og rådyr ble behandlet i Viltnemda i Meråker kommune i PS 3/20 den 10.3.2020, og vedtatt sendt ut på høring. Saksopplysninger, vurderinger og konklusjon legges til grunn i denne høringen (s. 2 – 4 i dette brevet).
Høringsfrist settes til 16.4.2020. Høringsuttalelser skal gis skriftlig, og sendes enten per e-post til postmottak@meraker.kommune.no, eller som brev til Meråker kommune, Rådhusgata 7, 7530 MERÅKER.