Høring - Sti, skilt og løypeplan - Plan for friluftslivets ferdselsårer Meråker kommune

Høring - Sti, skilt og løypeplan - Plan for friluftslivets ferdselsårer Meråker kommune

Formannskapet i Meråker vedtok i møte den 11.08.2022 at sak 66/2022 «Sti, skilt og løypeplan – Plan for friluftslivets ferdselsårer» sendes ut på høring i minimum 6 uker.

Planen er en temaplan som skal brukes som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dette vil si at planen i seg selv ikke juridisk binder arealbruken, men fungerer mer som en veileder i kommuneplanens arealdel som derimot er juridisk bindende. Planen vil videre brukes som et kunnskapsgrunnlag i det generelle arbeidet med sti og løypenettet i kommunen.

Planen tar for seg flere ulike tema

· Info om bruk av utmark

· Info om framgangsmåte ved vedlikehold og oppretting av nye ferdselsårer

· Kartleggingen av ferdselsårene i kommunen

Sistnevnte er en av de viktigste delene av planen. Planen tar for seg de kartlagte ferdselsårene i kommunen, samt ansvar, tilstand og tiltak for de enkelte ferdselsårene. I kartleggingen ble det lagt fokus på å kartlegge de ferdselsårene som allerede er skiltet og/eller merket, samt umerkede stier i nærheten av bebyggelse

Sti, skilt- og løypeplan - høringsversjon (PDF, 931 kB)

Innspillskjema (DOCX, 21 kB)

Høring og innspill – offfentlig ettersyn

Kommunen ønsker kun innspill som gjelder de allerede kartlagte ferdselsårene presentert i høringsutgaven. Det ønskes altså ikke innspill til nye ferdselsårer nå. Innspill om skuterløyper skal heller ikke meldes inn i forbindelse med denne planen da disse behandles særskilt.

Eventuelle ønsker om nye ferdselsårer kan meldes inn til behandling av kommuneplanens arealdel som er en egen prosess.

Du kan levere innspill på rådhuset eller sende brev eller epost til adressen oppgitt nedenfor. Spørsmål kan rettes til Margrete B. Teveldal, på 99496171 eller margrete.teveldal@meraker.kommune.no

Frist for å komme med innspill til Sti, skilt og løypeplan – Plan for friluftslivets ferdselsårer er 7. oktober 2022

 

Meråker kommune

Rådhusgata 7

7530 Meråker postmottak@meraker.kommune.no