Høring av søknad om tillatelse til drift av Meråker gjenvinningsstasjon

Høring av søknad om tillatelse til drift av Meråker gjenvinningsstasjon

Statsforvalteren i Trøndelag ber kommunen legge søknaden ut på egen hjemmeside og på

Servicetorget, høringsfrist 15.10.2021.

Uttalelsen fra kommunen kan sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen fristen.

 

Bakgrunn for søknaden

Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Innherred Renovasjon søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr. 17, bnr. 19, Mellomriksvegen 4591, Meråker kommune. De søker om å få motta og mellomlagre grovavfall fra husholdninger og mindre virksomheter.

Tegninger Meråker gjennvinningsstasjon (PDF, 6 MB)

Søknad om drifttillatelse Meråker gjennvinningsstasjon (PDF, 3 MB)

Riskioanalyse Meråker gjennvinningsstasjon (PDF, 232 kB)