Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift

Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift

Innherred Renovasjon sender med dette på høring forslag til ny renovasjons- og slamforskrift. Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik).
Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill innen 2. mai 2022.
Uttalelser sendes Innherred Renovasjon IKS på epost: post@ir.nt.no
eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Åsaunvegen 5, 7609 Levanger.

Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS (valgt av kommunestyrene) behandler saken i mai 2022 før den sendes kommunestyrene for vedtak. Alle høringsuttalelser vil bli vurdert og tatt med som saksvedlegg i forbindelse med behandling av saken. For å være endelig gjeldende må den vedtas likelydende av kommunestyret i hver eierkommune.

Vi inviterer samtidig alle eierkommuner til et informasjonsmøte der vi vil gå gjennom forskriftene, gjøre rede for prosessen og endringene, og svare på spørsmål:
Tid: 2. mars 2022 kl 9-12, med påfølgende lunsj
Sted: Scandic Hell

Vi ønsker en tilbakemelding på hvor mange som kommer fra den enkelte kommune innen 25. februar 2022, til oykn@ir.nt.no.

Bakgrunn

Dagens gjeldende forskrifter trådte i kraft i 2006. Mye har skjedd i avfallsbransjen og selskapet siden den gang, og en revisjon av forskriftene har lenge vært etterspurt. Dagens og fremtidens krav til materialgjenvinnings og sirkulærøkonomi krever også at mer fokus rettes mot dette i forskriftene.

Arbeidet med revidering har skjedd i samarbeid med andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, som også har revidert sine forskrifter. Intensjonen er å harmonisere forskriftene i størst mulig grad, slik at regelverk og tjenesteutøvelse praktiseres likt på tvers av kommuner og selskaper. Selskapene har hatt hjelp fra jurister hos Samfunnsbedriftene.

De reviderte forskriftene avviker ganske mye fra dagens gjeldende forskrifter i form og i noe innhold, men endringene påvirker ikke innsamlingssystemet vesentlig. Det viktigste arbeidet har bestått i å fjerne uklarheter, få samsvar mellom paragrafer gjøre regelverket tydeligere. De nye forskriftene med retningslinjer skal gi mindre rom for tolkning og dermed mindre forskjellsbehandling mellom abonnenter. Selskapets vedtak om «lik pris – lik tjeneste» krever en praktisering av ordningen som er lik for alle.

Endringer i renovasjonsforskriften (vedlegg 1)

Hovedendringer i innhold sammenlignet med dagens forskrift er følgende:
1. Formål med renovasjonsforskriften
Vi henviser nå i større grad til avfallshierarkiet og nasjonale mål, servicenivå og økt materialgjenvinning. Disse målene kan kun oppnås gjennom et samarbeid mellom IR og abonnentene.
2. Myndigheten er delegert til IR i noe større grad
IR kan nå fatte enkeltvedtak og gi fritak for renovasjon. Tidligere var det kommunene som måtte gi fritak.
3. Tydeliggjøring av gebyrplikt og boenhet
Hvilke eiendommer og boenheter som er gebyrpliktige har i nåværende forskrift vært uklart og ført til en noe urettferdig praksis. I dag kan en ha to boenheter på samme abonnement, mens en ved tre eller flere boenheter må betale egne abonnement for hver boenhet. Den nye forskriften følger samme praksis som de fleste renovasjonsselskap i landet, der hver boenhet er minimum ett abonnement. På denne måten vil det bli likt for alle husstander/boenheter, uavhengig om de befinner seg i et borettslag/leilighetsbygg, frittstående på en tomt, eller i en enebolig.
4. Hjemmekompostering / alternativ behandling av avfall
Ordningen med at abonnenter kan kompostere eller behandle matavfallet i gjødselkjeller er tatt ut av forskriften. Det vil fortsatt være mulig å hjemmekompostere matavfallet, men det vil ikke ha innvirkning på renovasjonsgebyret. Alle abonnenter skal ha egen matavfallsbeholder. Slik sikrer vi at alle har tilgang på en høyteknologisk behandlingsmetode for matavfall, med full sikkerhet for smittebrudd og høy grad av materialgjenvinning.
5. Slutt på skillet mellom offentlig og privat vei
I dag kjøres private veier kun etter søknad, og mot et ekstra gebyr. I ny forskrift skiller vi ikke lenger på eier av veien, men på kjørbarhet. IR kan dermed kjøre alle veier som defineres som kjørbare, og kravene for kjørbarhet er presisert i forskriften. Disse kravene har hele tiden vært benyttet ved vurdering av kjørbarheten på private veier. De vil nå også kunne gjelde ved vurdering av offentlige veier, men alltid i en samlet risikovurdering av forholdene. Enkelte parametre kan derfor avvike fra kravene.

Endringer i slamforskriften (vedlegg 4)

Dagens gjeldende slamforskrift er utdatert og beskriver ikke alle aspekter av slamordningen. Dette har gitt rom for ulike tolkninger. Ny forskrift og retningslinje vil bidra til en enklere forvaltning og forståelse av regelverket.

De største endringene er som følger:
1. Gebyrplikt og abonnement
Tydeliggjøring av at forskriften omfatter alle eiendommer og boenheter, og at eier har gebyrplikten. Eier må betale for alle boenheter som er tilknyttet et slamanlegg. En boenhet er nå minimum ett abonnement (på samme måte som for renovasjon).
2. Fritak
Dette er ikke spesifisert godt i gammel forskrift. IR mener at fritak for slam kun bør fattes av kommunen. Til forskjell fra renovasjon der IR eier avfallsbeholderne og kan gi fritak (i ny forskrift), er det på slam viktigere at kommunen som forurensningsmyndighet behandler og godkjenner søknader om fritak for slamtømming.
3. Avvik og avviksbehandling
Dette var tidligere ikke forskriftsfestet, men likevel en prosedyre vi har fulgt. Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming der dette er mulig. Dersom det er feil og mangler ved et anlegg eller på adkomst til anlegget, registreres dette som et avvik. Noen avvik kan føre til ekstragebyr for abonnenten. Avvik som kan medføre forurensning, sendes til kommunen for behandling.
4. Kjørbare veier
Som for renovasjon er nå kravene til veier og adkomst forskriftsfestet. Plassering av og adkomst til nye slamanlegg eller re-etableringer av anlegg skal godkjennes av IR før utslippstillatelse kan gis. Det er også presisert at abonnenten skal dekke kostnader hvis det må benyttes ekstrautstyr (som traktor) for å tømme vanskelig tilgjengelige anlegg.
5. Tømmehyppighet
Denne er lik som i dag, men vi åpner i tillegg for at tette tanker på hytte/fritidsbolig kan søke om sjeldnere tømmehyppighet, etter beregningskalkulator for antall bruksdøgn pr år. Gråvannstanker inkluderes også nå i forskriftsfestet tømmehyppighet.
6. Sanksjoner
Dette har ikke vært forskriftsfestet tidligere. Det er viktig at IR har hjemmel for å gi pålegg om utbedringer, ekstra tiltak m.m., slik at avviksbehandling kan føre frem.

 

Retningslinjer er utarbeidet til både renovasjon- (vedlegg 2) og slamforskrift (vedlegg 5)


Forskriftene gir Innherred Renovasjon IKS rett til å formulere retningslinjer til forskriftenes bestemmelser. Retningslinjene er en forlengelse av forskriftene, og beskriver hvordan tjenestene skal utføres og hvilke forpliktelser den enkelte abonnent har. Retningslinjene kan ved behov justeres av representantskapet i Innherred Renovasjon IKS i henhold til forskriftens bestemmelser.
I tillegg er det utarbeidet en egen renovasjonsteknisk norm (vedlegg 3).
Det skal ikke gis høringsuttalelser til retningslinjene eller renovasjonsteknisk norm, men de legges ved til informasjon.

1 - Renovasjonsforskrift 2022 - høringsdokument (PDF, 293 kB)

2 - Retningslinjer til renovasjonsforskriften 2022 (PDF, 553 kB)

3 - Renovasjonsteknisk norm 2022 (PDF, 859 kB)

4 - Slamforskrift 2022 høringsdokument (PDF, 229 kB)

5 - Retningslinjer til slamforskriften 2022 (PDF, 310 kB)

Oppdaterte høringsdokumenter
Ved utsendelse av høringsdokumenter, var dokumentene dessverre ikke oppdatert til siste versjon. Styret
i IR gjorde noen mindre endringer i dokumentene på sitt møte 4. februar, men i utsendelsen til kommunene ble
ikke denne endringen tatt med.
Hva er endret:
I paragrafer og kapitler som omtaler hvordan retningslinjene og renovasjonsteknisk norm skal fastsettes, er ordet
«enstemmig» fjernet, og setningene endret til Retningslinjene/renovasjonsteknisk norm fastsettes av
representantskapet i IR. Dette gjelder følgende steder:
Renovasjonsforskriften og slamforskriften: § 1‐4
Retningslinjer til renovasjonsforskriften: kap. 1.2.
Retningslinjer til slamforskriften: kap. 1.3.
Renovasjonsteknisk norm: kap. 1.1.

I paragrafer og kapitler som omhandler krav til kjørbarhet for renovasjonsbiler, er «samlet vurdering» endret til
«samlet risikovurdering»: I godkjenningsprosessen vil en samlet risikovurdering av disse forholdene bli lagt til
grunn. Dette gjelder følgende steder:
Renovasjonsforskriften § 2‐10
Retningslinjer til renovasjonsforskriften Kap. 8.2
Vi beklager at ikke korrekte dokumenter ble sendt ut i første omgang.