Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer - Meråker kommune

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Meråker kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 31. oktober 2021.
Høringssvar kan sendes postmottak@meraker.kommune.no, Rådhusgata 7, 7530 Meråker.

Meråker - 2. Følgebrev VA-forskrift (2021_08_24) (PDF, 841 kB)

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer Meråker kommune (PDF, 179 kB)

Meråker - 1. VA-forskrift (2021_08_26) (PDF, 411 kB)

1 Bakgrunn


Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. Gjeldende vann- og avløpsforskrift ble vedtatt av Meråker kommunestyre i 2004. Siden den gang har det skjedd viktige endringer i sentrale lover og forskrifter som berører vannforsyning og avløpshåndtering. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er at kommunen ønsker en ny forskrift som er bedre tilpasset dagens forhold.
Vann- og avløpsgebyrene i Meråker kommune bygger på selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har etter forurensningsforskriften ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år tilbakeføres til abonnentene i form av lavere årsgebyrer i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil fremførbare underskudd dekkes inn over årsgebyret i løpet av en femårsperiode. Vann- og avløpsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen.

2 Oppsummering


I forslag til ny forskrift er tilknytningsgebyret utformet slik at abonnenter betaler en fast sats per eiendom. En fast sats opplevelse å være mer rettferdig for abonnentene enn en sats som for eksempel er avhengig av størrelse på bygningen.
Ny vann- og avløpsforskrift foreslår å videreføre et todelt årsgebyr for både vann og avløp, med en fast og variabel del. Det er foreslått at bolig- og fritidseiendom skal betale ett fastgebyr per boenhet, mens nærings- og kombinasjonseiendom1 skal betale fastgebyr per eiendom etter fastsatte kategorier.
For området Teveldal er det lagt opp til å videreføre dagens ordning der abonnentene betaler et tillegg på 1.063 og 1.000 kroner inkl. mva. for henholdsvis vann og avløp. Tillegget er avtalefestet.
Den variable delen av gebyret fastsettes som hovedregel etter målt forbruk, men for abonnenter som ikke har vannmåler må kommunen stipulere forbruket. Ved stipulert forbruk foreslås det i ny forskrift at forbruket beregnes ut fra eiendommens bruksareal (BRA) etter NS-3940, i henhold til et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum. I forslag til ny forskrift foreslås det en omregningsfaktor på 1,3 m3 per m2 bruksareal. Siden fritidsboliger brukes mindre enn helårsboliger, er det foreslått at fritidsboligers omregningsfaktor skal være halvparten av ordinær faktor.
Simuleringen nedenfor viser en sammenligning av VA-gebyrene i 2021 ved ny og gjeldende VA-forskrift. Grønn bakgrunn i tabellen nedenfor betyr at abonnenten vil betale mindre etter ny forskrift enn i dag, mens rød bakgrunn betyr at abonnenten vil betale mer etter ny forskrift. Disse fargekodene er brukt gjennomgående utover i notatet. Det er tatt utgangspunkt i fire tenkte eiendommer.