FRIST FOR INNSPILL UTLØPT - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Meråker grunnskole

FRIST FOR INNSPILL UTLØPT - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Meråker grunnskole

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Meråker grunnskole

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for Meråker grunnskole.

Planområdet er ca. 40 daa og omfatter tomt, uteområde og trafikkareal ved Meråker skole. Noen tilgrensende boligeiendommer er også inkludert i planområdet. Eiendommene som omfattes av planarbeidet er gnr. 35, bnr. 8, 9, 10, 18, 29, 35 og 40.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for framtidig utbygging av Meråker grunnskole og avklaring av bl.a. atkomstforhold. Kommunens boligeiendom gnr/bnr. 35/35 vil bli vurdert om skal inkluderes i skoleområdet. For de private boligtomtene som inngår reguleringsområdet planlegges det ingen endringer.

Planen blir utarbeidet som en detaljregulering, og innholdet vil i hovedsak samsvare med kommuneplanens arealdel, hvor skole området er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting. Planarbeidet vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning jfr. pbl. § 4-2.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Norconsult AS v/ arealplanlegger Pål Gauteplass, tlf. 414 20 240. eller til Meråker kommune v/Arne Ketil Auran, tlf. 97662840 / e-post Arne.Ketil.Auran@meraker.kommune.no.

Skriftlige innspill til planarbeidet sendes på e-post til pal.gauteplass@norconsult.com eller pr. post til Norconsult AS, Kongens gate 27, 7713 Steinkjer.

Frist for innspill er 24.04.2020.