Koronavirus og politiske møter

Koronavirus og politiske møter

Koronasituasjonen og gjennomføring av møter i folkevalgte organ

Fra ordfører Kjersti Kjenes

Det er en spesiell situasjon verden, nasjonen og lokalsamfunnet står overfor.

Meråker kommune har siden onsdag 11. mars satt kriseledelse, med de delegasjoner det medfører. Og det ble vedtatt å stenge av flere kommunale institusjoner i tillegg til å innføre besøksforbud og adgangskontroll på boliger med heldøgns bemanning. Det er i ettertid også organisert besøkskontroll for bofellesskap uten døgnbemanning, da man har åpnet for dette om beboerne ønsker det.

De første tiltakene ble satt i verk grunnet kommuneoverlege i Værnesregionen, Vonen, sine sterke anbefalinger. Det er hjemmel i smittevernloven som gir slik tillatelse. Etter hvert har det også kommet tiltak og føringer fra Regjering. Ellers er det kommunestyret som er det øverste organ som kan bestemme at tiltakene skal opphøre eller videreføres. I tillegg kan formannskapet delegeres avgjørelsesmyndighet i hastesaker.

Det vil bli viktig fremover å holde i gang hjulene så langt det lar seg gjøre. Samfunnskritiske oppgaver som styring og kriseledelse, helse og omsorg, rengjøringsfunksjoner, redningstjenesten, IKT-sikkerhet, forsyningssikkerhet (mat/medisiner), vann og avløp, kraftforsyning og transport må opprettholdes.

Det er startet opp hjemmeundervisning. Det rigges et tilbud til elever med særskilte behov. Og det er rigget opp et barnepasstilbud for de familier der begge foresatte er ansatt i yrker som kommer inn under samfunnskritiske oppgaver.

Kriseledelsen møtes jevnlig, på teams, man har organisert hjemmekontor slik at ikke alle er samlet på rådhuset samtidig. Ordfører har valgt å være på rådhuset, da det er fornuftig og mindre fare for smitte der nå. Har tilgang på rengjøringsmidler og hånddesinfeksjon. Og følger alle de råd som er gitt.

De som må være på jobb, er satt opp i turnuser. Har strenge restriksjoner for håndhygiene, avstand og bruk av fellesarealer/spiserom/garderober/hvilerom. Alt er planlagt så man ikke skal smitte hverandre, og/eller at man ikke blir berørt hele avdelinger/team. 

I tillegg har vi blitt pålagt utvidet grensekontroll, E14 og jernbane. Dette håndteres sammen med politi og eget helsepersonell, etter hvert HV.

Det legges ut jevnlig informasjon på hjemmesiden, FB siden, Innsia og ved SMS 24/7.

Det har kommet en midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer.

Ordfører har i dag bedt økonomisjef og varaordfører sammen med Varit å rigge oss for fjernmøter. I første omgang KS faste- og vara medlemmer, etter hvert utvalgene og så rådene.

Det vil bli behov for å teste ut plattformen og at systemet virker. Det vil dere få innkalling til. Ber om at alle folkevalgte viser forståelse for, og vil sette seg inn i disse tekniske løsninger. Og tenker som Astrid Lindgren: «Det har jeg ikke prøvd før, så det får jeg sikkert til!»

Vi vet ikke hvor lenge dette vil vedvare, men vi bør vel alle forberede oss på at påsken i år blir ikke som tidligere påsker. Så tar vi det derifra.

Dette er en uprøvd situasjon, slik kriser ofte er, så ber om at alle viser forståelse og bidrar med det hver og en er best på.

Med vennlig hilsen Kjersti
Ordfører