Tiltak for skadebegrensning i næringslivet i Meråker kommune

Tiltak for skadebegrensning i næringslivet i Meråker kommune

Proneo har rammeavtale med Meråker kommune som blant annet innbefatter førstelinje og hjelp til oppstartsbedrifter og eksisterende næringsliv. Nåværende situasjon gjør at kommunen vil benytte seg av mulighetene som ligger i rammeavtalen. 

Tilbudet er skissert i to trinn: 

1. Førstelinjetjenesten. Proneo vil bistå med sparring og veiledning til bedrifter som får problemer, eller opplever stor usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling. I innledende fase dekkes kostnader av kommunenes rammeavtale.

Vi oppfordrer også bedriftene til å bruke sin bankforbindelse for å diskutere likviditet og finansiering i den vanskelige tiden som kommer. 

2. Andrelinjetjenesten. Mange bedrifter vil oppleve stans eller redusert drift i en periode framover. Det å finne fornuftig sysselsetting for folk kan bli vanskelig. Vi vet stat og fylkeskommune kommer med tiltakspakker. Nå er det fornuftig å bruke ledig kapasitet til å tenke utvikling av bedriften.

Proneo erfarer at mange bedrifter sitter med mer eller mindre gjennomtenkte utviklingsplaner som delvis er satt på vent på grunn av manglende kapasitet. Dette kan være tidspunktet for å se om det er mulig å utnytte ledig kapasitet for å komme styrket ut av krisen. I samarbeid med «Industrinavet i Trøndelag» og kommunene vil Proneo bistå utviklingsorienterte store og små bedrifter med å konkretisere og finne finansiering til utviklingsprosjekter. Proneo har etablert et eget team som stiller opp på dette. De vil også trekke inn andre personer og aktører de har i sitt nettverk – som Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet og næringsforeningene. 

Hva kan Proneo hjelpe min bedrift med?

Proneo tilbyr vederlagsfritt for bedriftene, å jobbe fram skisser til prosjektplaner, med anbefalinger om mulig finansieringskilde for bedrifter med utviklingsbehov.

Arbeidsform:

  • Via telefon
  • Facetime
  • Microsoft Teams/skype
  • E-post
  • fysiske møter i den grad det er mulig.

Fysiske møter søker vi å begrense til et minimum. 

Hvordan tar jeg kontakt?

Henvend deg via Proneos kontaktskjema, eller ta kontakt med noen av personene i teamet under for å drøfte ditt utviklingsbehov eller avtale et møte:

Kontaktskjema Proneo

Paul Sverre Røe, prosjektleder Proneo 

Torhild Aarbergsbotten, prosjektleder Proneo Stjørdal

Odd-Geir Lademo, forskningsleder SINTEF Industri og Industrinavet Trøndelag

Egil Rønnekleiv, Plan- og Næringskonsulent Meråker kommune

Meråker kommune oppfordrer alle til å holde seg orientert om relevant informasjon fra myndighetene, følg lenkene under:

Arbeidstilsynet om permittering

Nav om omsorgsdager 

Informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Informasjonsside om koronavirus fra FHI

Lurer du på om du er syk eller skal i karantene, ta en veiledende sjekk.