Vedtekter for SFO

Vedtekter for SFO

Organisering

a) SFO ved Meråker skole drives av Meråker kommune og ligger i egne lokaler i enden av formingsbygget ved Meråker skole.

b) Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud for elever i 1. – 4.klasse samt funksjonshemmede elever til og med 7. klasse før og etter skoletid.

c) Komite for skole, oppvekst og kultur har ansvaret for godkjenning av SFO i nært samarbeid med helsemyndigheter, brannmyndigheter m.fl. Aktivitetsnivået må tilpasses de økonomiske rammer som kommunestyret vedtar for driften av SFO.

d) Den merkantile avdelingen ved Meråker skole fungerer som sekretariat for SFO.

e) Ved skolen er samarbeidsutvalget styringsorgan for SFO. Når samarbeidsutvalget behandler saker vedrørende SFO, møter 2 foreldrerepresentanter fra SFO`s foreldreutvalg med stemmerett.

f) Foreldre med barn i SFO velger hvert år et foreldreutvalg på 5 medlemmer. Pedagogisk leder er sekretær for dette utvalget. Utvalget skal blant annet behandle årsplan for aktiviteten og opplegget i SFO.

g) Årsplanen skal følge skoleåret.

h) Rektor eller den han bemyndiger blant ledelsen ved skolen har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for SFO.

i) Skolefritidsordningen ledes av en pedagogisk leder, og rektor er dennes nærmeste overordnede om ikke annet er avtalt. 

Formål

a) Skolefritidsordningen skal være en del av barnas oppvekstmiljø, og imøtekomme det lokale behovet for tilsyn og omsorg før og etter skoletid.

b) Skolefritidsordningen skal organisere et stimulerende aktivitetstilbud i samarbeid med foreldre, skole, og nærmiljø.

Opptak/oppsigelse

a) Alle elever i 1. – 4. klasse har rett til plass i SFO. Funksjonshemmede elever og elever med særskilt behov har utvidet rett til plass til og med 7. klasse. Etter spesiell vurdering kan elever med funksjonshemming/særskilte behov få plass i SFO i hele grunnskoleperioden.

b) Tilbud om skolefritidsordning gjøres kjent for foreldre/foresatte i god tid før skolestart om høsten. Det kreves skriftlig søknad på egne søknadsskjema. Søknad kan for øvrig skje gjennom hele skoleåret.

c) Oppsigelse av plass må skje skriftlig, og oppsigelsestiden er meldingsmåneden samt påfølgende hele måned. Dersom plassen sies opp med virkning etter 01.04, må det betales foreldrebetaling for resten av dette skoleåret.

d) Opptaket foretas av rektor/pedagogisk leder i samråd med sektorkontoret. I henhold til delegasjonsvedtak har sektorsjef myndighet til å fatte vedtak om plass og omfang med videre for elever med funksjonshemninger og særskilte behov etter forutgående vurdering av Meråker PPT. Disse enkeltvedtakene kan ikke ankes inn for behandling hos Statens Utdanningskontor – jevnfør KUF`s merknader til lovens § 34 nr. 3. 

Foreldrebetaling

a) Satsene for foreldrebetaling i SFO fastsettes normalt av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettene, og de følger kalenderåret. Det betales for 10 mnd pr år etter graderte satser for oppholdstid.

b) Det gis 50% søskenmoderasjon. Eventuelle friplasser sees i sammenheng med lov om forebyggende barnevern, og lov om sosiale tjenester. Slike søknader stiles derfor til og behandles av sosialkontoret.

c) Med barn både i SFO og barnehage gis det søskenmoderasjon 30% for barn nr. 2, og 50% for barn nr. 3. Moderasjonen gis til det yngste barnet d.v.s. barnehagebarnet.

d) Plasser i SFO kan vedtas bortfalt på grunn av manglende innbetaling av foreldrebetaling. Varsel om mulig bortfall skal normalt sendes ut etter restanser på 3 mnd. Foreldrene gis en svarfrist på inntil 3 uker fra mottakelsen av dette brevet. Dersom foreldrene ikke betaler eller inngår nedbetalingsavtale inne de 3 ukene, bortfaller plassen automatisk etter ytterligere 2 uker. Avgjørelsen kan ankes inn til fornyet behandling. Dersom tidligere vedtak blir opprettholdt, går anken automatisk til klagenemnd(formannskapet) til endelig behandling.

En familie/foresatte kan nektes plass for barn i SFO på grunn av restanser/manglende innbetaling av foreldrebetaling i barnehage, SFO og semesteravgift i kulturskolen. Vedtaket kan ankes inn til fornyet behandling. Blir tidligere vedtak opprettholdt, går anken automatisk til klagenemnd(formannskap) til endelig avgjørelse.

Åpningstid

a) SFO gir et tilbud før og etter skoletid:

Mandag, til fredag fra kl. 06.45 – 08:20

Mandag, tirsdag,torsdag og fredag fra kl. 13:05 – 16:30

Onsdag fra kl. 12:15 – 16:30

b) SFO – tilbudet starter opp 01.08, men følger ellers skoleruta. Det avvikles 5 planleggingsdager i skoleåret.

Innhold

Skolefritidsordningen deles i en tilsynsdel/omsorgsdel og en fritidsdel. Det utarbeides en årsplan som følger skoleåret og opplegg med utgangspunkt i dette. Kulturskolen kan komme inn med individuell undervisning, og de frivillige organisasjonene kan organisere tilbud innenfor skolefritidsordningen. Eventuelle skoletilbud innenfor SFO skal skje i henhold til individuelle læreplaner i nært samarbeid med foreldre/foresatte og elever.

Bemanning

a) SFO ledes av en pedagogisk leder som har førskole- eller allmennlærerutdanning. Andre med relevant pedagogisk utdanning kan også tilsettes.

b) Det tilsettes assistenter i faste stillinger i samarbeid med skolen for å sikre barna et tilfredsstillende tilbud. I SFO skal bemanningen minimum være 1 voksen per 12 brukere.

Forskjellige bestemmelser

a) Matservering: Det serveres måltid alle dager i uka før kl. 14.00, unntatt på tirsdager da det vil bli servert etter SFO`s åpningstid kl. 14.05

b) Helseopplysninger: Dette ivaretas av skolehelsetjenesten i samråd med foreldrene.

c) Taushetsplikt: Alt personale som er knyttet til SFO, har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens § 13, men har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernet i henhold til gjeldende bestemmelser i grunnskolelovens § 42a og 42b.

d) Kommunestyret kan foreta endringer av de kommunale retningslinjene etter innstilling fra komite for skole oppvekst og kultur

e) Retningslinjene for SFO er utarbeidet med bakgrunn i de statlige bestemmelsene i lov og forskrifter – beskrevet i rundskriv F 66-98 av 170798

Kontakt

Tine Marie Ringen
Fagleder
E-post

Adresse

Skolgata 17

7530 MERÅKER