Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Skatter og avgifter - Offentlige avgifter - Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
Hopp til hovedinnhold

Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

 Begrepet "skattetrekk" er en samlebetegnelse for forskuddstrekk, utleggstrekk og kildeskatt.

Arbeidsgiverens plikter og ansvar

Trekkplikt.

Arbeidsgiverens plikt til å foreta forskuddstrekk er fastsatt i skattebetalingsloven §§ 5-4 (a) og 5-6. Trekkplikten omfatter alle ytelser som etter gjeldende bestemmelser er gjenstand for forskuddstrekk, også godtgjørelser i helt kortvarige arbeidsforhold. Det er ikke krav om at det skal foreligge et ansettelsesforhold. Arbeidsgiverbegrepet i skattebetalingsloven omfatter følgelig flere enn det man vanligvis forstår med begrepet i daglig tale. Den som er pliktig til å foreta forskuddstrekk eller utleggstekk er arbeidsgiver, jfr. skatte betalingsloven § 4-1 (1) bokstav c.

 

Forskuddstrekk

Hovedregelen er at det skal foretas forskuddstrekk i enhver fordel vunnet ved arbeid som er skattepliktig, jfr. skattebetalingsloven § 5-6.

 

Arbeidsgiveravgift

Hovedregelen om arbeidsgiveravgift står i lov om folketrygd av 28.02.1997 nr 19 (folketrygdloven) § 23-2. Som hovedregel plikter enhver som har noen ansatt i tjeneste å svare arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som utbetales til de ansatte og som skal innberettes.

 

Terminoppgave for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, samt utleggstrekk

Hver 15.januar, 15.mars, 15.juli, 15.september og 15.november skal arbeidsgiver sende terminoppgave som viser forskuddstrekket og grunnlaget for arbeidsgiveravgiften i de to foregående måneder, jfr. skattebetalingsloven § 5-11. Utleggstrekket sendes på særskilt oppgjørsliste og betales på særskilt betalingskort.

 

Betaling av forskuddstrekk, utleggstrekk og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveren skal hver 15.januar, 15.mars, 15.juli, 15.september og 15.november sende beløp som er trukket de to foregående måneder til skatteoppkreveren. Ved betaling må arbeidsgiver bruke Kid-nummer. Dette kan du lage selv ved å gå inn på www.skatteetaten.no og søk på Lag KID-nummer. Bankkontonummer til Skatteoppkreveren i Meråker er: 6345.06.17115.

 

Arbeidsgiveravgiftssatser

Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert, som et distriktspolitisk virkemiddel og avgiftssatser og soner fastsettes hvert år av Stortinget. Meråker kommune ligger i avgiftssone 2, med en avgiftssats pt på 10,6%

Forøvrig henvises det til www.skatteetaten.no og søk der på Lønns-ABC. Der vil du finne utdypende forklaringer på ovenstående og mye mer.

Oppdatert: 07.01.2011 13:01
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712