Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Reguleringsplaner - Reguleringsplaner under arbeid - Reguleringsplan Felt 4.3 i Fagerlia
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan Felt 4.3 i Fagerlia

 Formannskapet har i møte den 02.06.16, saken 42/16, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Fagerlia felt 4.3 planid 2016001 ut til offentlig ettersyn og å sende det på høring

Detaljreguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanens arealdel vedtatt i 2015
og flatereguleringsplan for øvre del av Fagerlia vedtatt i 2007.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere nye tomter for fritidsboliger inkl. adkomstveger og friområder/ grøntstruktur på det som i flatereguleringsplanen er angitt som F.4.3. I øvre del av planområdet (angitt som K1 i flatereguleringsplanen) vil det bli anledning til å bygge andelshytter/utleiehytter. Plangrensa mot vest følger dalsøkket. Østre del av K1 i flatereguleringsplanen er tattmed i denne detaljreguleringsplanen da det er naturlig å koble infrastruktur (vann og avløp mm) fordette området sammen med øvrige deler av F.4.3. Det ble igangsatt planarbeid for F.4.3 i 2013.Arbeidet kunngjøres nå på nytt da planområdet er utvidet slik at arealet helt opp til Fagerliaveien(K1) inngår i planen.

Planen er opparbeid etter dagens behov og regelverk.

Planforslagene med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt særutskrift av formannskapets behandling ligger på www.meraker.kommune.no under kunngjøringer og på infotorget på Rådhuset.

Merknader/uttalelser sendes innen 21. oktober 2016 – merk: Fagerlia 4.3
Meråker kommune, 7530 Meråker eller på E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Vedtak formanskap Fagerlia 4.3.pdfVedtak formanskap Fagerlia 4.3.pdf

Planbeskrivelse Fagerlia 4.3.pdfPlanbeskrivelse Fagerlia 4.3.pdf

Kart Fagerlia 4.3.pdfKart Fagerlia 4.3.pdf

Bestemmelser Fagerlia 4.3.pdfBestemmelser Fagerlia 4.3.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 06.09.2016 10:33
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712