Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Prosjekter - Adresseprosjektet
Hopp til hovedinnhold

Adresseprosjektet

 

Innspill etter høring:

Dalåmoveien.pdfDalåmoveien.pdf
Dølandveien.pdfDølandveien.pdf
Eggveien.pdfEggveien.pdf
Gimleveien.pdfGimleveien.pdf
Hamranveien.pdfHamranveien.pdf
Husnummer Teveldalen.pdfHusnummer Teveldalen.pdf
Knottmyra.pdfKnottmyra.pdf
Kråkstadveien.pdfKråkstadveien.pdf
Lebakken.pdfLebakken.pdf
Mårråkveien.pdfMårråkveien.pdf
Nustad Øvre.pdfNustad Øvre.pdf
Ol-Jensaveien.pdfOl-Jensaveien.pdf
Områdenavn.pdfOmrådenavn.pdf
Stordalsveien.pdfStordalsveien.pdf
Thuneveien og Fundtaunet.pdfThuneveien og Fundtaunet.pdf
Trønesveien.pdfTrønesveien.pdf

Kommunen inviterer alle til å komme med ideer og kommentarer til foreslåtte vei- og områdenavn.
Det er viktig å merke seg at det er nå, i denne høringsrunden, den enkelte har mulighet til å påvirke navnene. Etter at kommunestyret har vedtatt navnene, vil hver enkelt grunneier bli tilskrevet. Da tildeles adressen i form av et veinavn og et husnummer langs denne veien, alternativt et områdenavn med et husnummer innenfor dette området. Da vil det være for sent å mene noe om selve navnevalget.

Entydige adresser er svært viktige for å få utrykningskjøretøy raskt fram. Varetransportører, posten, televerk og oss alle skal finne lettest mulig fram. Alle adresser knyttes gjennom matrikkelen mot elektroniske kart og vil være søkbare i bilmonterte posisjoneringssystemer. God og nøyaktig adressering er først og fremst viktig for den som er ukjent.

Det er kommunens stadnavnutvalg som har utarbeidet forslagene. Kommunestyret har kommet med alternativer til enkelte veinavn. Dette fremgår av forslagene nedenfor.

Ved å gå på linkene finner du:  

Forslag til veinavn

Kart 1, kart 2, kart 3, kart 4, kart 5, kart 6, kart 7, kart 8, kart 9, kart 10, kart 11, kart 12, kart 13, kart 14, kart 15, kart 16, kart 17, kart 18, kart 19, kart 20 og kart 21.

 

Forslag til områdenavn

Kart over områdenavn nord

Kart over områdenavn sør

Lister med vei- og områdenavn, samt kart over disse, er lagt ut i papirversjon ved Meråker bibliotek og ved Rådhuset i servicetorget.

Forslaget har høringsfrist satt til den 27.mai 2014. Høringsinnspill skal være skriftlig, godt begrunnet, og være i brevs form eller som e-post sendt til postmottak@meraker.kommune.no, eller via vårt elektroniske skjema.
Det må framgå hvem avsender er, hvis ikke forkastes innspillet.

 

Saksutredning
Under følger utdrag fra saksframlegget til kommunestyret. Ved å trykke her kan du lese hele saksframlegget.

Adresseparseller.
Adressemyndigheten, kommunens oppmålingsmyndighet, avgjør behovet for nye adresseparseller. En adresseparsell er en veistrekning, eller i områder uten veier, et område. Alle stam-, riks-, fylkes- og kommuneveier skal ha veinavn. Andre veier bør tildeles egne veinavn når det er minimum 7 stk. adresseobjekter langs veien, eller at denne er mer enn 2 km lang. Andre forhold kan også vurderes.

Navnevalg.
Følgende føringer skal legges til grunn for navnevalg:

• Navnet bør mest mulig følge den lokale navneskikken, både ved å dra inn stedsnavn som finnes fra før og lage navn som er i samsvar med navnetradisjonen på stedet.
• Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale. Navnet må ikke kunne forveksles med andre vei-/områdenavn i kommunen.
• Navnet bør være lokaliserende, dvs. inneholde et eller flere ord som karakteriserer terrenget, for eksempel –veien, -stien, -bakken, -myra.
• Navn til nålevende personer skal ikke brukes, og det er heller ikke ønske om andre personnavn.
• Navnet skal ikke virke støtende eller komisk.
• Adressenavn skal følge reglene om rettskriving gjennom Lov om stadnamn. Hovedregelen er at skrivemåten skal bygge på lokal nedarvet uttale, og den offisielle rettskrivingen.
• Områdenavn, i områder uten veiforbindelse, skal baseres på kjente geografiske navn for området, gjerne tilhørende vassdrag.
• Det er valgt å bruke endelsen –vei, ikke –veg.
• For ettertiden vedtas nye veinavn sammen med godkjenning av reguleringsplaner som en del av planprosessen.

Adressenummer
Etter at vei- / områdenavn er vedtatt, tildeler adressemyndigheten (kommunen) et nummer langs veien. Her vil objekter på venstre side få partall, høyre side oddetall. I tettbebygde områder tildeles fortløpende nummerering, i mer spredt bebyggelse brukes avstandsprinsippet. Dette prinsipp er slik at avstand fra starten av veien avgjør nummeret (antall 10-meter), for eksempel et bygg 800 meter fra starten av veien vil få nummer 80 på venstre side, eventuelt 81 på høyre side.

Mellomriksveien
Hovedveien gjennom kommunen, E-14, må få et veinavn. Det er mange eiendommer som ligger inntil denne, og som derfor vil få denne som adressenavn. Stjørdal kommune har vedtatt at veien fra Europavei 6 og opp til kommunegrensen Meråker skal hete Mellomriksvegen. I Meråker har vi lagt vekt på at det skal hete vei og ikke veg. Det er da naturlig at veien fortsatt heter det samme opp til grensen mot Sverige, men at den i Meråker kommune blir Mellomriksveien.

Adressetilleggsnavn
Et adressetilleggsnavn er for eksempel et gårdsnavn, institusjonsnavn eller andre kjente bygg eller plasser. Det kommer i så fall i tillegg til veinavn og nummer. Det må søkes spesielt for å få ta i bruk et adressetilleggsnavn som offisiell adresse. Det kan ikke søkes om adressetilleggsnavn før etter at vei- og adressenummer er tildelt.

Skilting
Kommunen har ansvar for skilting av kommunale veier og områder. Statens vegvesen har skiltansvaret langs stam-, riks- og fylkesveier. Den enkelte grunneier må bekoste og sette opp nummerskilt på egen husvegg. Henvisningsskilt til husnumre (der husene ligger noe fra hovedveien) må også eier bekoste og settes opp. Ved flere hus i samme stikkvei, må oppsittere i fellesskap sette opp henvisningsskilt. Adressenavnskilt, skilt 729 i skiltforskriften, skal brukes. Adressenummerskilt skal også følge skiltforskriften, med svart tall på kvit bunn. Nærmere regler om plassering og utforming vil bli gitt ved adressetildeling.


Framdriftsplan 
Navneforslagene legges ut til offentlig høring i april, med høringsfrist satt til 27. mai 2014. Høringsinnspill vurderes så sammen med lokalt stadnamnutvalg, og sendes for uttalelse til navnekonsulenttjenesten ved Statens kartverk.

Høsten 2014 forelegges navneforslagene Komite skole, kultur og oppvekst, KSOK og videre kommunestyret for endelig vedtak. Når vei- og områdenavn er vedtatt, overtar Sektor kommunal utvikling, SKU ved oppmålingsmyndigheten det videre arbeid. Adressene skal føres i matrikkelen, alle grunneiere tilskrives om adressetildelingen, skiltplaner utarbeides og skilt settes opp våren 2015.

Oppdatert: 21.07.2014 10:14
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712