Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Priser - Gebyr for byggseaksbehandling
Hopp til hovedinnhold

Gebyr for byggseaksbehandling

 

Jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Regulativet ble vedtatt den 10.12.18 i K-sak 97/18, og gjelder fra 01.01.19.

GENERELLE BESTEMMELSER:
1. Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.

2. Behandlingsgebyret skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.

3. Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad.

4. Gebyrene avkreves etter endt saksbehandling.

5. Rådmannen kan etter søknad gi redusert gebyr eller fritak for gebyr i konkrete saker, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, eller det er samfunnsinteresser av vesentlig betydning.

6. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette gebyrregulativet 

1. GODKJENNING AV FORETAK (Pbl. §§ 22-3 og 23-3) 

- utgår  
  
2. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK (Pbl. § 20-1 og kap 25) 

2.1 Boliger/fritidsboliger  
2.1.1 Pr. selvstendig boenhet/hytteenhet inntil 5 enheter:          kr 12.030,-
2.1.2 Pr enhet over 5                                                                   kr 7.400,-
2.1.3 Enebolig med sokkelleilighet eller hybler med tekjøkken   kr 12.750,-


2.2 Andre større bygg og tilbygg 
 For alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter tiltakets bruksareal: 
a. 0 – 30 m2               kr 2.980,-
b. 31 – 200 m2           kr 86,- /m2
c. 201 – 400 m2         kr 75,- /m2
d. 401 – 600 m2         kr 64,- /m2
e. Alt over 600 m2      kr 53,- /m2
f. For tiltak som kan foretas av tiltakshaver etter § 20 - 4 beregnes halvt gebyr etter pkt b - e med minstetakst       Kr. 3.040,-.

g. For alminnelige driftsbygninger i landbruket (som kan foretas av tiltakshaver etter § 20-4.                                 Kr. 5.660,-.


2.3 Konstruksjoner, anlegg, o.l. 
 Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggtekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal:  kr 5. 660,-

2.4 Andre tiltak 
 Mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1, 2.2 og 2.3 som ikke kan beregnes etter areal: kr 2.680,-

Terraser kr 2.680,-

2.5 Godkjenning av tekniske installasjoner
For saksbehandling for ildsted, montering av pipe og fykingsanlegg etter Pbl. § 20-2                         kr. 860,-


2.6 Deling av eiendom  
For behandling av sak om deling av eiendom etter Pbl: kr 2.500,-
Gebyr for evt. jordlovsbehandling, jfr. sentral forskrift, kommer i yillegg med p.t. kr 2.580,- 

2.7 Endring av godkjent søknad
Basisgebyr                           kr. 1.390,-
For større endring beregnes gebyr som nytt tiltak
  
3. DISPENSASJONER 
 For hver sak som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift betales et gebyr på:
- uten høring      kr. 2.980,-
- med høring      kr. 5.960,-
  
4. GEBYR FOR SAKKYNDIG BISTAND 
 I særlige tilfeller kan bygningsmyndigheten kreve ekstra gebyr for sakkyndig bistand. Gebyret skal dekke kostnadene. 
  
5. UTSLIPPSSØKNADER 
 For søknader om spredt utslipp etter Forurensningslovens §§ 9, 52a og 81, og forurensningsforskriften kap. 12, er gebyret:     kr 4.720,-
  
6. FORESPØRSLER/ATTESTASJONER 

For rene forespørsler betales ikke gebyr  

7. ULOVLIG  BYGGEARBEID 

For behandling av søknader/meldinger som fremmes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som oppstartes før søknad/melding er innsendt/godkjent beregnes dobbelt gebyr.  

8. TJENESTER

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jfr Regulativet, skal en bruke følgende timesats:    kr. 930,-​

Oppdatert: 05.02.2019 10:54
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712