Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Priser - Gebyr etter matrikkelloven
Hopp til hovedinnhold

Gebyr etter matrikkelloven

 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) vedatt av Meråker kommunestyret 10.12.18, K.sak 97/18. Gebyret gjelder fra 01.01.19.

1.1   Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1.  Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 2000 m²                                     kr   17.500,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.     kr   1.540,-

Tilleggsareal til bestående eiendom:

areal fra 0 - 500 m2                                            kr. 8.840,-
areal fra 501 m2 - økning pr. påbegynt 500 m2     kr. 1.540,-


Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av overstående fra og med tomt nr. 3.


1.1.2  Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 500 m²                                        kr. 8.840,-
areal fra 501 – 2000 m²                                   kr. 17.500,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.      kr. 1.540,-

1.1.3   Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra 0 – 50 m²                                          kr. 5.960,-
areal fra 51 – 250 m²                                      kr. 8.840,-
areal fra 251 – 2000 m²                                   kr. 11.830,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.      kr. 940,-

1.1.4  Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
volum fra 0 – 2000 m³                                            kr. 17.500,-
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3     kr. 1.540,-

1.1.5   Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 4.320,-.

1.1.6  Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforretning over punktfeste   kr. 8.840,-

For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65 % gebyr.

1.1.7  Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid. Minste gebyr er 50 % av gebyr etter pkt. 1.1.1 og 1.1.2.

1.1.8  Seksjonering av eiendom

Gebyr betales etter medgått tid - minstegebyr kr 4.420,- 
 
1.2  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålings- forretning
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, faktureres kr. 2.580,-. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1 - 1.1.6. 

1.2.1  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.

1.3   Grensejustering

1.3.1  Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m²      kr. 5.450,-
areal fra 251 - 500 m²   kr. 6.780,-

1.3.2  Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr        kr. 4.320,-.

1.4   Arealoverføring

1.4.1  Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 250 m²             kr. 8.840,-
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2          kr 1.540,-

1.4.2  Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
  
volum fra 0 – 500 m³            kr. 8.840,-
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører
en økning av gebyret på      kr. 1.540,-

1.5  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Faktureres etter medgått tid.

1.6  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Faktureres etter medgått tid.

1.7  Privat grenseavtale
Faktureres etter medgått tid.

1.8   Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider     kr. 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider      kr. 350,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

1.9   Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven   kr. 930,-

1.10   Tinglysing / andre kostnader
I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

1.11   Urimelig gebyr
Rådmannen, (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt.

1.12   Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven
Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. Meråker kommune definerer vintertiden til å vare fra 15. november til 1.mai påfølgende år.

1.13   Betalingstidspunkt
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

1.14   Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.15   Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Endringer i gebyrregulativet vedtas av kommunestyret. Prisene i regulativet er pr. januar 2017. Senere reguleres prisene i regulativet med utgangspunkt i Statens kartverks indekstall for kart og oppmålingsarbeider for september måned hvert å ri forhold til pr. september måned for forrige år.

​​

Oppdatert: 05.02.2019 11:01
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712