Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Priser - Gebyrregulativ for vann- og avløp
Hopp til hovedinnhold

Gebyrregulativ for vann- og avløp

 

Vedtatt av Meråker kommunestyre i møte den 10.12.2018, K-sak 97/118.
Med hjemmel i Lov  om kommunale vann- og kloakkavgifter §3, av 31. mai 1974 nr. 17, med endringer, og Forurensningsforskriftens kaptittel 16, Kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas gebyrsatser for 2018.

Gebyrregulativet trer i kraft fra 01.01.2019.

1. Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsnett i henhold til vedtatt lokal forskrift for Meråker kommune.

1.1 Tilknytningsgebyr for boliger, leiligheter, hytter/fritidshus, driftsbygninger, forretningsbygg og industribygg inn til 500 m2:
Tilknytningsgebyr vann    kr   8.000 eks mva
 Tilknytningsgebyr avløp    kr 13.200 eks mva

1.2 For driftsbygninger, forretningsbygg og industribygg over 500 m2:
For bygningsarealer ut over 500 m2 betales et tillegg i tilknytningsgebyret på:
Tillegg tilknytning vann     20 kr/m2
 Tillegg tilknytning avløp     35 kr/m2

Gebyret kan skjønnsvurderes.

1.3 Annet -  Dersom avstanden ved tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning er relativt stor, kan tilknytningsgebyret vurderes etter skjønn.

2. Årsgebyr
2.1 Abonnementsgebyr
Abonnementsgebyret er et fast årlig gebyr og betales i henhold til § 5 og § 7 i gjeldende lokal forskrift for Meråker kommune.
 Abonnementsgebyr vann     kr 1.197 eks mva
 Abonnementsgebyr avløp    kr 2.047 eks mva

For Teveldalen
Abonnementsgebyr vann - tillegg                    kr. 850,- eks mva
Abonnementsgebyr avløp - tillegg                   kr. 800,- eks mva
 
2.2 Forbruksgebyr
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på en kubikkmeterpris og betales i henhold til § 5, og § 7 i gjeldende lokal forskrift for Meråker kommune.

2.2.1 Forbruksgebyr – målt forbruk (vannmåler)
Kubikkmeterpris vann    kr  7,56 eks mva
Kubikkmeterpris avløp    kr  12,94 eks mva

2.2.2 Forbruksgebyr vann – stipulert forbruk etter BA
Gruppe A inntil 51 m² BA  120 m3               kr 907,20 eks mva
 Gruppe B fra 51- 80 m² BA  180 m3            kr 1.360,80 eks mva
 Gruppe C fra 81 - 110 m² BA 240 m3          kr 1.814,40 eks mva
 Gruppe D fra 111 m² og over BA 300 m3     kr 2.268,00 eks mva

2.2.3 Forbruksgebyr avløp – stipulert forbruk etter BA
Gruppe A inntil 51 m² BA  120 m3               kr 1.552,50,- eks mva
Gruppe B fra 51- 80 m² BA  180 m3            kr 2.329,00,- eks mva
Gruppe C fra 81 - 110 m² BA 240 m3           kr 3.105,60,- eks mva
Gruppe D fra 111 m² og over BA 300 m3      kr 3.882,00,- eks mva

2.2.4 Fritidsboliger gis i medhold av lokal forskrift 50 % reduksjon av gebyrene i pkt 2.2.2 og 2.2.3

3. Tømmegebyr for slamavskillere m.m.
Innsamling og behandling av avløpsvann fra spredte utslipp er overført til Innherred Renovasjon IKS fra 01.01.2017. Satsene følger det som er vedtatt av representantskapet i Innherred Rednovasjon.

Avgift tømming slam 2019.

Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank           kr. 1.328,- eks mva

Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg   kr. 1.328,- eks.mva

Årlig avgift pr. hytte/fritidsbolig tilknyttet septiktank eller
minirenseanlegg                                                  kr. 568,- eks.mva

Tømming av store slamavskillere(over 7 m3)          kr. 516,- eks.mva

Tømming av tette tanker pr. m3 tømt                     kr. 340,- eks.mva

 

Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg, under 7m3
Rabatt pr boenhet pr. år                                           - kr 230,- eks mva

 

Timing / bomtur                                                      - kr 1.312,- eks mva

 

m³- pris tømming av brakkedo / mobile toalett - faktureres minimum 0.5 m³ 
                                                                                   - kr. 472,- eks mva

Sandfang                                                                   - kr. 682,40,- eks mva

 

Fett: Timing + avale behandlingskostnader pr. avtale (kr. 950,- pr m³ i 2018)


Oppdatert: 05.02.2019 10:30
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712