Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Priser - Gebyrregulativ for plansaksbehandling
Hopp til hovedinnhold

Gebyrregulativ for plansaksbehandling

 

Jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Regulativet ble vedtatt den 11.12.17 i K-sak 118/17, og gjelder fra 01.01.18.

1. GENERELT  
 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.
Gebyrene avkreves etter endt saksbehandling. 

1.1 Private planer  
 Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver 

1.2 Krav til den private planen 
 For at en privat planforslag skal bli tatt opp til behandling i det faste utvalget for plansaker skal følgende være oppfylt: 
 - Forslagsstiller skal ha hatt en avtalt forhånd konferanse med Meråker kommune.
- Forslagsstiller skal ha gjennomført en forhåndshøring hos: 
• Sektormyndighetene (avklares ved forhånd konferansen)
• Parter (grunneiere/naboer)
• Aktuelle kommunale komiteer
• Barnerepresentanten i Meråker kommune 
 - Plan oppstart skal være annonsert i minst to leste aviser i Meråker.
- Samtlige nødvendige forundersøkelser (sektormyndighetene, kommunen, etc.) skal være utført og betalt av den private forslagsstilleren.
- Innkommende merknader og uttalelser samt en revidert reguleringsplan, som er utarbeidet i henhold til veilederen T-1226 skal leveres Meråker kommune. 

1.3 Fritak fra gebyr/reduksjon av gebyr 
 Det kan etter søknad gis redusert gebyr eller fritak for gebyr i konkrete saker, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, eller det er samfunnsinteresser av vesentlig betydning. 

1.4 Beregningsgrunnlag 
 Beregningsgrunnlaget er det arealet av planområdet som fremmes for 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker. Dersom det faste utvalg for plansaker pålegger forslagsstiller å gjøre tillegg eller fradrag i det areal planområdet omfatter gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret.

Følgende arealer er unntatt gebyrberegning:
• Landbruksområder
• Trafikkområder
• Friområder
• Spesialområder for bevaring og vern
• Annen arealbruk som ikke er tenkt til utbyggingsformål 

1.5 Tilbaketrekking av sak 
 Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. 

1.6 Avvisning av planforslaget 
 Dersom planutvalget avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret.
Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales: 50 %
Kreves saken lagt fram for kommunestyret, og den blir avvist, skal gebyret ikke tilbakebetales. 
  
2. GEBYRSATSER 

2.1 Forslag til reguleringsplan / endring av reguleringsplan  
 Behandlingsgebyr etter planområdets areal  
 Areal inntil 10 dekar                                         kr 28.800,-
 Tillegg pr. påbegynt dekar over 10 daa               kr 870,-
 Unntak: 
 a) Fritidsbebyggelse 
 Inntil 10 enheter                                                kr 28.800,-
 Tillegg pr. enhet over 10:                                    kr 2.680,-
 b) Spesielle arealkrevende formål 
 Inntil 50 daa                                                     kr 28.800,-
 Tillegg pr. påbegynt 10 dekar over 50 daa           kr 2.680,-

2.2 Mindre og små endringer 
 For behandling av søknad om mindre og små endringer  kr 8.740,-

2.3 Endring av reguleringsbestemmelser 
For behandling av søknad om endring av reguleringsbestemmelser kr 8.740,-

2.4 Dispensasjoner 
Tiltak som krever dispensasjoner. For hver SAK som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift betales et gebyr på: kr 5.860,-

2.5 Bearbeidingsgebyr planer ikke levert til gjeldende SOSI-standard 
For analoge planer som ikke er utarbeidet digitalt i henhold til gjeldende SOSI-standard, kreves i tillegg til planbehandlingsgebyret et tillegg på 50 % av samlet behandlingsgebyr. 

2.6 Tilleggsareal 
 Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr 

2.8 Tilleggskostnader 
 I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis fylkeskonservator dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving 

  
3. KONSEKVENSUTREDING 
 I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvens-utredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL kap. VIIa), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på:  kr 28.800,-
 
Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg. 
  
4. TJENESTER 
 For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesats: kr 930,-
  
   

Oppdatert: 05.02.2019 10:56
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712