Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse

 Alle har vi en psykisk helse på lik linje med at vi alle har en fysisk helse.

 I perioder av et liv kan det dukke opp hendelser som gjør at hverdagen kan oppleves litt tung, eller at man sliter med en psykisk sykdom som gjør at man i perioder har behov for ekstra hjelp og støtte av et profesjonelt hjelpe-/støtteapparat.

Meråker kommune har flere hjelpetilbud til barn, ungdom og voksne som har psykiske plager eller lidelser. Du kan kontakte de ulike stedene for å få råd/veiledning eller be om konkret hjelp. Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike tjenestetilbudene kommunen har. Vi har også lagt ut henvisninger til tilbud i regi av andre enn kommunen, samt linker til nettsteder der du kan finne mer informasjon om psykisk helse.

Tjenester for voksne:

Kommunen har en rekke tjenester for personer over 18 år med psykiske problemer / i psykisk krise / rus. Rus-og psykiatritjenesten er et lavterskeltilbud og du er velkommen til å ringe eller besøke oss på våre kontorer i Familiesenteret. Nedenfor finner du oversikt over aktuelle tjenester for voksne, og mer informasjon om hvor du kan henvende deg for å få hjelp.

Rus- og psykiatritjenesten treffes på telefon 404 37 624 eller 913 70 632 mellom kl 08.00 – 15.30, eller servicekontoret på telefonnr 74 81 32 00 så setter de deg i kontakt med psykiatrisk sykepleier. 

Tjenester for barn og unge og deres familie:

Kommunen har flere tilbud til barn/unge under 18 år og deres familie/pårørende. Ved helsestasjonen finner du oversikt over tjenestene, og mer informasjon om hvor du kan henvende deg for å få hjelp.

Akutthjelp:

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Forklar hva som har skjedd, fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til og hvilket telefonnummer du ringer fra. Hvis situasjonen ikke er akutt, det vil si at det ikke er fare for liv og helse, kan du kontakte fastlegen din, eller nærmeste legevakt.


I tillegg finnes følgende tilbud til personer som har psykiske problemer/er i psykisk krise:

Helsestasjon og skolehelsetjeneste:
Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en viktig arena for å skape trygghet, for å oppdage barn og ungdom som trenger hjelp, og for å forebygge mer alvorlige psykiske problemer.

Helsestasjon for ungdom:

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for deg mellom 13 og 20 år. Her får du rådgivning, veiledning, undersøkelse og behandling som er tilrettelagt for ungdom på deres behov og premisser. Tilbudet er et supplement til, og ikke en erstatning for, den obligatoriske skolehelsetjenesten.

Fastlege:

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problemer.

Barnevernet:

Barnevernets ansvarsområde er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade barnets helse eller utvikling, får hjelp og omsorg så raskt som mulig.

Familievernet (Familierådgivning):
Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Det er et tilbud til både enkeltpersoner, par og familier – unge og eldre.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT):
Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring

Barne- og ungdomspoliklinikk for psykisk helse (BUP):
BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, og søker å hjelpe barna og deres familier. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene, som hos fastlege, helsesøster, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller barnevernet.

Rusomsorg:
Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak kan sosialtjenesten hjelpe den enkelte å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie og pårørende.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS):
Er du alvorlig syk, kan fastlegen i noen tilfeller henvise til Distriktspsykiatrisk senter, som gir et spesialisthelsetjenestetilbud.
DPS Stjørdal, Remyrvegen 37, 7500 Stjørdal Telefon: 74 09 80 00 

Individuell plan:
Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få en individuell plan. I planen skal det blant være en oversikt over hvilke tiltak du kan forvente å få, hvem som skal gi dem, og til hvilken tid. Dette gjelder alle typer tiltak, som for eksempel behandling, sosiale tjenester, bosted, jobb og skole.

NAV og jobb
Det finnes mange muligheter for å være i arbeid til tross for helseplager. Å være i jobb, enten deltid eller heltid, kan dessuten ha en positiv effekt på helsen din. Nye behandlingstilbud og tettere oppfølging kan få deg raskere tilbake.

Oppdatert: 14.11.2017 15:58
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712