Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Økonomiske ytelser

 

Arbeidsavklaringspenger
Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

Se her for mer informasjon om arbeidsavklaringspenger.

Barnetrygd
Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter ved å ha barn. Dersom du er enslig forsørger, kan du få barnetrygd for ett barn mer enn det du faktisk bor sammen med (utvidet barnetrygd).


Se her for mer informasjon om barnetrygd.

 
Bostøtte 
Har du lav inntekt og problemer med å betale boutgiftene? Da kan du ha rett til statlig bostøtte.

Se her for mer informasjon om statlig bostøtte.

 

Dagpenger 
Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt og skal bidra til å søke og beholde arbeid.

Se her for mer informasjon om dagpenger.

 
Engangsstønad

Se her for mer informasjon om engangsstønad.

 
Foreldrepenger

Se her for mer informasjon om foreldrepenger.

 
Gjeldsrådgivning

Se her for mer informasjon om gjeldsrådgivning
 
Kontantstøtte

Se her for mer informasjon om kontantstøtte

 
Omsorgslønn 

Se her for mer informasjon om omsorgslønn.

 
Omsorgspenger 

Se her for mer informasjon om omsorgspenger

  
Reiseutgifter 

Se her for mer informasjon om reiseutgifter  

Sosialhjelp 
Se her for mer informasjon om sosialhjelp.

 
Stønad til enslig forsørger 

Se her for mer informasjon om enslig forsørger
 
 
Svangerskapspenger 
Se her for mer informasjon om svangerskapspenger

 
Sykepenger 
Se her for mer informasjon om sykepenger

Ventelønn 

Se her for mer informasjon om ventelønn. 

Ventestønad

Se her for mer informasjon om ventestønad.  
 

Oppdatert: 10.01.2011 09:06
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712