Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Viltforvaltning

 Viltforvaltning er menneskets målretta innsats for å bevare, øke, høste eller begrense viltbestander. I de fleste tilfeller utøves den av kommunal eller fylkeskommunal myndighet. I noen tilfeller ligger myndigheten hos Direktoratet for naturforvaltning.

Viltforvaltningen i kommunen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibium. Det overordna målet i viltloven er at viltet og viltet sitt leveområde skal forvaltes slik at naturen sin produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på. Hensyn til viltet skal innpasses i kommunal og fylkeskommunal planlegging, og det er utarbeidet kart over viktige viltområde for kommunen. Dette for å sikre viltinteressene i arealplanlegginga. Skogbruket er gitt et eget ansvar for å ta vare på viltet og anna biologisk mangfold ved drifta av skogsområda.

Alt vilt er freda dersom ikke annet er fastsatt i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Kommunen er myndighet for det meste av viltforvaltningen, mens fylkesmannen har en rettlednings- og kontrollfunksjon og er klagemyndighet.

Trenden i norsk naturforvaltningspolitikk generelt og viltforvaltning spesielt de siste årene, har vært styrking av det lokale ansvar og myndighetsområdet. Ansvar og myndighet har blitt flyttet fra den sentrale stat (Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning) til fylkesmennene og videre til kommunene. Ansvaret som ligger hos private tiltakshavere/rettighetshavere er også blitt mer synliggjort.

 
Kommunens rolle
Kommunen er viktig aktør i forvaltningen av viltets leveområder. I naturmangfoldlovens § 5  står det at "Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av". Av dette følger et stort ansvar for kommunen i forbindelse med planlegging m.mer.


Kommunen skal:
•Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet gjennom bruk av viltkart og ulike planverktøy, og synliggjøre viltinteressene i beslutningsprosessene
•Prioritere ivaretakelse av truede arter og deres nøkkelområder
•Ansvarliggjøre rettighetshaverne i forvaltningen av de utnyttbare viltressursene, gjennom en god organisering med bestandsplaner som viktig virkemiddel
•Arbeide for en balansert hjorteviltbestand i forhold til stammens kvalitet, områdenes bæreevne, andre samfunnssektorer og det biologiske mangfoldet.


Her finner man kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker for perioden 2017-2022:
Oppdatert: 07.09.2017 10:20
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712