Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Nustadparken

 Nustadparken ligger sentralt plassert i Meråker sentrum, på oversiden av Nustadfossen.

​Området som ligger innefor den avgrensningen som i reguleringsplanen er betegnet som Nustadparken, har gjennom tidene vært gjenstand for forskjellig aktivitet. Ut fra det vi i dag vet ble det allerede i 1683 anlagt et sagbruk nedstrøms Nustadfossen. Dette sagbruket fanget opp tømmer fra de ovenforliggende skogsområdene. Tømmeret ble tatt inn gjennom en kunstig bygget kanal som klart synes også i dag, og ned i et tømmerbasseng som fungerte som en lagringsplass for tømmer. Via en renne ble tømmeret ført videre inn i sagbruket nedstrøms fossen. Før opprensingen i 1993 var dette bassenget nesten gjengrodd. Som forstøtning mot elva langs moloen var det satt opp en støttevegg av trepåler. Denne pålingen var nærmest totalt ødelagt fram til vinteren 1997. Da ble hele moloen renovert med steinplastring i øvre del opp mot kanalinngangen, og trepåling i nedre del mot utløpet av kanalen/ bassenget. Dette arbeidet sikrer i dag moloen mot elveerusjon.

IMG_0461.jpgI 1886 ble det på industritomta nedenfor fossen bygget et tresliperi i regi av Selbo Kopperverk. Det er nevnt at årsproduksjonen av tremasse var oppe i ca. 4000 tonn. På den tiden var dette å anse som en betydelig produksjon.

Etter at tresliperiet brant ned sommen 1912 døde den industrielle treforedlingsepoken ut og siden den gang har området ovenfor fossen ikke vært benyttet i industriell sammenheng.

Skogsjef Ragnar Løchen ved A/S Meraker Brug som kom til Meråker i 1920, innså snart hvilken verdi som lå i området. Med han ble området utviklet til et friområde tilrettelagt og tilgjenglig for alle brukergrupper, både mennesker, dyr og fugler.

I en epoke fram til 1970 var parken godt skjøttet og mye brukt. På 1970-tallet ble til dels store områder av parken planert til jordbruksareal, og med dette inngrepet startet også en periode med forfall for parken som friområde.

IMG_0467.jpgI forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen for ”Nye Nustad bru i 1992, ble det igjen satt fokus på området oppstrøms brua. I etterkant av at området ble regulert til offentlig friområde startet et større rehabiliteringsarbeid. I perioden fra 1992 og fram til i dag er det gjennomført flere mindre tiltaksplaner som igjen har ført til at området i dag framstår som et godt tilrettelagt friluftsområde.

Området er tilrettelagt for spesielle aktiviteter som både rasting med bålbrenning, kanopadling og fiske. 

IMG_0471.jpg


 
Ved gapahukene midt i parken er det opparbeidet ildsted som kan benyttes til bålbrenning og grilling. Hit må man selv ta med ved. Vi håper at besøkende ikke bryter kvist, sanker ved eller tenner opp utenom ildstedet. Dette vil på sikt føre til en forringelse av området. Ellers minner vi om skogbrannfaren i tørre perioder.

Oppdatert: 05.01.2011 10:32
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712