Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kontordammen

 Kontordammen ligger sentralt plassert i Kopperå, opprinnelig var dette et vannmagasin for kraftstasjonen Kopperå II. Det er skiltet adkomst fra fylkesveien.

I Fylkesplan for Kulturmiljøer i Nord-Trøndelag er Kopperå-samfunnet prioritert som et av de viktigste kulturmiljøer av industriell art i fylket. Dette samt vedtaket i Formannskapsak nr. 32 i 1996 i Meråker kommune om igangsetting av arbeidet med en reguleringsplan for Kopperå utløste en større prosess om en oppgradering av deler av det gamle Kopperå-samfunnet.

Arbeidet med en Bebyggelsesplan for Kontordammen ble kjørt parallelt med arbeidet med reguleringsplanen. Dette betyr at Bebyggelsesplan for Kontordammen er hjemlet i Reguleringsplan Kopperå.

For å ivareta de industrielle kulturverdiene i Kopperå, er flere områder og enkeltobjekter innenfor Reguleringsplan for Kopperå regulert til Spesialområde bevaring. Dette medfører at man totalt ender opp med et gjennomgående utvalg av objekter og områder som tilsammen gjenspeiler en ca.100-årig idustriell tidsepoke.

Med unntak av parkeringsplassen nedenfor Kopperå kapell er hele planområdet for Bebyggelsesplanen for Kontordammen regulert til Spesialområde bevaring. Sentralt i planområdet ligger selve Kontordammen. De øvrige arealer er i store trekk gitt underformålet friområdet og området for musesumsdrift.

Den tekniske utformingen av planen er utarbeidet ved "Sektor for kommunal utvikling" i Meråker kommune.  

Hoveddelen av arealene innenfor planområdet eies av NTE og Meråker kommune.

Målsettingen med planen er å utvikle området ved Kontordammen i Kopperå på en slik måte at det biologiske mangfold og de kulturelle verdiene ikke forringes. Samtidig skal området benyttes som rekreasjonsområde for allmennheten og tilreisende.

Sammen med industrimuseet i den gamle kraftverkshallen i Kopperå I skal Kontordammen og områdene omkring utvikles på en slik måte at området samlet kan få en høyere attraksjonsverdi. Det er derfor viktig at man før tilretteleggingen i området starter får avklart rollefordelingen mellom de forskjellige aktører og grunneiere i form av avtaler.

Den første Kontordammen ble opprinnelig bygd rundt århundreskiftet (1800/1900), men senere bygd opp på nytt i 1934. Dammen var fra starten av vannmagasin for den første kraftstasjonen i Kopperå, Kopperå II, som ligger i ruiner nede i "Stupet" ved elva Tevla.

Kontordammen har stor estetisk verdi og er en attraksjon for Kopperå. Dammen ligger i tilknytning til industrimuseet i Kopperå I, administrasjonsbygget og messa, og er i direkte samspill med de eksisterende anleggene rundt dammen. Dette er igjen karakteristisk for industrisamfunnet Kopperå; industrianleggene og bygninger for administrasjon, service og boliger ligger tett innvevd i hverandre.

I den siste perioden for smelteverksdriften i Kopperå og fram til nedleggelsen av verket i 2006, var vannmagasinet i Kontordammen benyttet som reservoar for industrivann til verket. I tillegg fungerte dammen som reservevannkilde for verket og omkringliggende bygninger. Dammen har i alle år vært en yndet fiskeplass for lokalbefolkningen.

Straks etter at Bebyggelsesplanen ble vedtatt, ble det fra kommunens side tatt initiativ til en tilrettelegging av gangsti rundt dammen. Det ble bygd en bro over elva i øvre del av dammen. På denne måten fikk man til en vandring rundt hele dammen. Enkelte steder er vandringen lagt på trepåler helt inn til vannflaten. Det er laget to fiskebrygger ut i dammen, slik at også rullestolbrukere kan komme til for å fiske. Det er i tillegg utført et stort arbeid når det gjelder rydding av skog i hele området omkring dammen.
Oppdatert: 05.01.2011 10:16
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712