Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Natur og miljø - Naturforvaltning - Motorferdsel i utmark
Hopp til hovedinnhold

Motorferdsel i utmark

 

I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark og vassdrag ikke tillatt så sant det ikke er direkte hjemlet i lov eller forskrift, eller gitt tillatelse til etter vedtak eller søknad til kommune og/eller Fylkesmann. Det kreves også grunneiers tillatelse for motorisert ferdsel i utmark.
Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy. Ref lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 2, 1. ledd.
Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 a første ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark. Ref lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 2, 2. ledd. Traktorveier og ubrøytede skogsbilveger regnes og som utmark (§ 2, 3. ledd).

I lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag skilles det mellom motorferdsel på bar mark og motorferdsel på snødekt mark.

Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark i Meråker kommune - vedtatt i KS sak 2/19 28.01.2018:

Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark i Meråker kommune - KS sak 2 19 28.1.2019.pdfKommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark i Meråker kommune - KS sak 2 19 28.1.2019.pdf


Tillatelse til motorferdsel på snødekt mark, hva kreves:

- grunneiers tillatelse.
- for de som skal søke kommune og/eller Fylkesmannen (områder som ligger innen for verneområder/naturreservat), må grunneier sin tillatelse vedlegges søknaden.
- formål for kjøring må fremgå, og antall turer det er behov for.
- tidsrom for kjøring
- kjøretøy og personen søknaden gjelder for
- hvor kjøring skal skje; Fra og til. Det vil være en fordel om trase for kjøring er inntegnet på kart som legges ved søknaden.

Utdrag av lov og forskrifter som omhandler motorferdsel i utmark på snødekt mark er lagt ved sist i teksten.

Både grunneiere og kommune vil trenge litt tid til behandling av søknad.

Søknad etter forskriftens § 5 kan behandles som delegert vedtak, det vil si av saksbehandler i kommunen. Behandlingstid på inntil 1 måned kan påberegnes.

Søknad etter forskriftens § 6 skal behandles politisk. I Meråker kommune behandles slike søknader av KKU (komite for kommunal utvikling). Saken skal før behandling i KKU utredes av saksbehandler, og sendes medlemmene i KKU minimum 1 uke før møtet. Behandlingstid avhenger av møtedato i KKU, samt at søknaden er saksbehandler i hende i god tid før neste møte i KKU.

Skjema for grunneiers tillatelse finner du på Meråker Brug sine hjemmesider

Angående motorferdsel i utmark med tanke på etablering av løyper for fornøyelseskjøring på vinterføre

Alle kommuner som har søkt om å få være med i forsøksordning for kommunal forvaltning av motorferdselen, skal få være med i forsøksordningen inntil en permanent løsning er utarbeidet. Meråker kommune var en av søkerne.

Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir rammer for forsøket. Forskriften må vedtas i den enkelte kommune og sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Miljøverndepartementet for stadfesting. Miljøverndepartementet starter nå også arbeidet med et høringsbrev om endringer i lov om motorferdsel i utmark med tanke på etablering av løyper for fornøyelseskjøring på vinterføre.

En eventuell trase skal ha grunneiers tillatelse, løypeforslag skal behandles som reguleringsplaner eller kommunedelplaner etter PBL, og skal ut på høring, både lokalt og regionalt. Videre er det satt begrensinger i rammeforslaget fra MD.

Motorisert ferdsel på bar mark i utmark er det få hjemler til direkte i loven. Ved søknad kun etter forskriftens § 5a) og § 6. Det skal kun gis tillatelser hvor det foreligger særlige behov, og som ikke kan dekkes ved kjøring på snødekt mark. Mer informasjon rund motorisert ferdsel i utmark på bar mark vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider i løpet av våren.  

Leiekjøring (ervervskjøring) med snøscooter:
Innenfor Meråker kommune er det tilrettelagt et eget opplegg for leiekjøring/ ervervskjøring med snøscooter.

Følgende foretak innefor Meråker kommune har tillatelse for å utøve denne virksomheten:

Meråker Bygdeservice mobil 974 38 150
Gården Nøstmo på Fersdalen  v/ Erland Sende mobil 922 38 705
Sulåmo Turiststasjon    v/ Per Erik Krogstad mobil 97982671

Disse tillatelsene er gitt i henhold til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskriftens § 5 a - Leiekjøring/ ervervskjøring.

Transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte som ligger i en viss avstand fra brøytet bilvei skal i utgangspunktet foregå med leiekjørere/ ervervskjørere.

For øvrig vises det tilLov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.


Bruk av motorbåt (motorfartøy) på innsjøene i Meråker

I henhold til LOV 1977 -06 – 10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, motorferdselslovens § 4, 3.avsnitt.

˝Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.˝

Det er således ingen begrensning i størrelse på båtmotor på innsjøer over 2 kvadratkilometer i dag. Kommunen har mulighet til å legge begrensinger i denne bruken, og det kan bli aktuelt hvis den nye praksisen vil medføre uønskede omstendigheter.

I tillegg til motorferdselloven gjelder forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for førere av fritidsbåter (FOR 2009 – 03 – 03 nr 259), som omhandler motorytelse og båtlengde.

Innsjøer i Meråker som er 2 kvadratkilometer eller større:
- Feren
- Funnsjøen
- Langen
- Fjergen
- Hallsjøen
- Finnkoisjøen
- Sonvatna (Her gjelder vernebestemmelsene for Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark)

Utdrag av lovverket som omhandler motorferdsel på SNØDEKT MARK

LOV 1977-06-10 nr. 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
§ 4  Tillatelser med hjemmel direkte i loven
a) politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyn- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov
b) offentlig post- og teletjeneste
c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, og
skogbruks-, og reindriftsnæring. Jakt, fangst og bærsanking reknes ikke som
næring i denne forbindelsen
d) forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
e) anlegg og drift av offentlig veger og anlegg
f) rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven

 
FOR 1988-05-15 nr. 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

§ 2. Motorkjøretøy kan på bar mark utenfor veg nyttes til:
a) formål som nevnt i motorferdselloven § 4 første ledd.
b) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Direktoratet for naturforvaltning.
c) offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste
d) nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
e) nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg

§ 3. Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:
a) formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd
b) andre formål som nevnt i § 2 denne forskrift,
c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg som ikke ligger til brøytet vei
d) transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turbedrifter
f) nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon
g) nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra skogforvaltningen i Finnmark
h) praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkel. Områdene fastsettes av fylkesmannen etter forslag fra kommunene.
i) transport i forbindelse med kommunalt organisert akuttiltak for å redusere påkjørsel for elg og annet hjortevilt ved vei og jernbane

Kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstav b-g, herunder om områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v.

§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:
a) fastboende som ervervsmessig øyemed vil påta seg
- transport mellom bilveg og hytte
- tilsyn med privat hytte etter eiers oppdrag
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag
- transport av funksjonshemma
- transport av ved
- transport etter dispensasjon i medhold til denne forskrifts § 6
b) funksjonshemmede
c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er muligheter for leiekjøring etter bokstav a
d) kjøring i utmarksnæring for fastboende
e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3
f) gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turene må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelsen kan kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom kommunen anviser slike.

Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann.

§ 5a. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.

§ 6 I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunen bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdsel til et minimum.


Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg.

§ 1. Det er forbudt å bruke beltemotorsykkel på offentlig veg.

§ 2. Regionvegkontoret kan ved forskrift tillate bruk av beltemotorsykkel på visse offentlige veger i fylket. Før vedtak treffes, skal vedkommende politidistrikt, kommune, fylkeskommune og fylkesmann høres.
 
§ 3. Forbud mot kjøring på offentlig veg etter § 1 gjelder ikke ved kryssing av offentlig veg på kortest mulig strekning, og heller ikke når kjøring på offentlig veg er nødvendig på grunn av terrengforhold. Før innkjøring på offentlig veg skal føreren stanse beltemotorsykkelen. Føreren har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på den offentlige vegen.

§ 4. Uten hinder av forbudet i § 1 er bruk av beltemotorsykkel på offentlig veg tillatt i sammenheng med
a) politi-, ambulanse-, brann-, rednings-, helse- og veterinærtjeneste,
b) kjøring som nødvendig del av reindrift, husdyrbruk eller skogbruk,
c) post- og teletjeneste,
d) forsvarets øvelser, forflytninger og transporter, og
e) offentlig oppsyns-, tilsyns- og servicetjeneste eller tilsvarende private tjenester som utføres på vegne av offentlig myndighet.

 

Oppdatert: 25.02.2019 11:55
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712