Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Næring - Landbruk - Avlingssvikt
Hopp til hovedinnhold

Avlingssvikt

 

Dersom du har fått reduserte avlinger på grunn av klimatiske årsaker kan du søke om avlingsskadeerstatning.

Formålet med erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt er å redusere økonomiske tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde forårsaket av klimatiske forhold. Ordningen skal være e​t sikkerhetsnett der hvor produsenten ikke kan sikre seg på annen måte. 

For å ha rett til erstatning må du i løpet av vekstsesongen ha meldt fra om skade til kommunen. Melding skal være gitt ”uten ugrunnet opphold”. Det betyr i praksis at melding skal gis straks foretaket blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå. Det blir ikke gitt erstatning til foretak som ikke har meldt skaden. Regelen er satt for at kommunen skal ha mulighet for kontroll av skadeårsak. 

Søker har også plikt til å begrense avlingstap. Prinsippene for god agronomi må være fulgt, noe som blant annet innebærer at art og sort er tilpasset klimatiske forhold, og at arealene er godt drenert. Søker må i tillegg kunne vise til at det har blitt satt i verk tiltak for å forebygge og begrense skader. Et annet vilkår for erstatning er at avlingen må høstes. Konsekvensen av og ikke høste er normalt at retten til erstatning bortfaller.

Erstatning beregnes med utgangspunkt i foretakets avling i skadeåret sammenlignet med gjennomsnittsavlingen. For korn og grønnsaker beregnes gjennomsnittsavlingen over 5 år. For grovfôr beregnes det ut i fra fastsatt normalavling.


Søknadsfrist for avlingsskadeerstatning: 31. oktober

Søk elektronisk

Vi oppfordrer til å søke elektronisk via altinn, det vil redusere saksbehandlingstiden. Ta kontakt med kommunen dersom du trenger råd og hjelp. 

Oppdatert: 14.10.2016 15:28
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712