Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Alkoholsalg

 

BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

 • Generelt

 Tildeling av bevilling for salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent kan gis for maksimum fire år om gangen. Inneværende periode utgår 30.06.2012.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.


- Målgruppe
Salgsbevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å drive salg av alkoholholdig drikk.

- Kriterier/vilkår
Salgsbevillinger må knyttes til et bestemt  lokale.  Salg kan bare skje i de lokalene som er omfattet av bevillingen. Kommunen krever at det blir lagt fram en arealbeskrivelse som kan legges til grunn for behandlingen.  Hvis virksomheten ikke lenger drives i de samme lokalene som da bevillingen ble gitt, bortfaller bevillingen.  Dette gjelder også ved flytting innen samme bygning.  Det gjelder likevel ikke innskrenkninger i lokalene eller mindre utvidelse til tilstøtende lokaler.

Bevillingen må knyttes til et driftskonsept (for eksempel dagligvareforretning, spesialforretning, salg over disk eller selvbetjeningssalg).  Når et salgssted har skiftet karakter, kreves ny bevilling.

Det må derfor legges ved en konseptbeskrivelse ved søknad om bevilling.

Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale.

- Krav til styrer og stedfortreder

Vandel
Det kreves uklanderlig vandel.
Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.


Kunnskapsprøve
Kunnskapsprøve om alkoholloven kan avlegges hos Meråker kommune, rådmannskontoret.  Ta kontakt for å avtale tidspunkt.  Nærmere opplysninger om prøven finner du her. 

 

- Bevillingsperiode
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Inneværende bevillingsperiode utgår 30.06.2012. 

Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.pdf


 1. - Om søknadsprosessen
  Det må søkes skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om bevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.
  Søknadsskjema
  Søknad om bevilling for salg av øl (se våre gamle hjemmesider).

  Søknadsskjema (kommer)  
  Søknaden skal  ha følgende vedlegg:

  1. Kopi av leiekontrakt/framleiekontrakt
  2. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av stedet. Attestene   skal ikke være eldre enn to måneder
  3. Aksjeprotokoll eller annen dokumentasjon som viser eiersammensetningen. Denne skal være bekreftet av revisor eller advokat (ikke nødvendig hvis søker er et enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap)
  4. Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder er ansatt
  5. Driftskonsept for lokalet (for eksempel dagligvareforretning, spesialforretning, salg over disk eller selvbetjeningssalg).
  6. Plan over utsalgsstedets areal
  7. Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven  
  8. Erklæring om å holde kommunen orientert om eventuelle endringer som angår bevillingen.

  • Saksbehandling
  Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søkeren  får skriftlig melding om vedtaket. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.
  Saksbehandlingstid
  Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.
  Klagemulighet
  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.
  Merknader
  Endringer i bevillinger kan skje i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, skifte av lokaler og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.  

skifte av styrer og stedfortreder.pdf

Oppdatert: 10.01.2011 13:43
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712