Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Helse - Psykisk helse - Senter mot incest og seksuelle overgrep
Hopp til hovedinnhold

Senter mot incest og seksuelle overgrep

 

 

Senter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso) Nord-Trøndelag er et lavterskeltilbud som drives med støtte fra kommuner i Nord-Trøndelag, Helse Midt-Norge, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og staten ved Bufdir. Senteret er et tilbud til personer utsatt for incest og/eller seksuelle overgrep samt deres pårørende. Smiso tilbyr i tillegg undervisning om temaet incest og seksuelle overgrep til skoler, fagpersoner og andre interesserte.

Senter mot incest og seksuelle overgrep erstatter ikke det offentlige hjelpeapparatet, men er et supplement til dette. Tilbudet er gratis og den som ønsker å bruke senterets tilbud trenger ikke henvisning for å komme hit. 
 

Hva er incest/seksuelle overgrep?
Incestbegrepet brukes ikke bare om overgrep av familiemedlemmer, men også når overgriperen er en person som barnet har et tillitsforhold til. Dette kan være foreldre, søsken, familievenn, lærer, trener, sjelesørger eller andre.

Når barn og unge trekkes inn i seksuelle handlinger som de ikke er modne for, samtykker til eller forstår, regnes det som seksuelle overgrep.
Barnets integritet blir krenket når den seksuelle handlingen baserer seg på den voksnes/overgripers behov. Aktiviteten bryter med sosiale tabuer innenfor familie/sosialt miljø og er ulovlig.
En overgriper kan være kvinne eller mann, gutt eller jente. Undersøkelser viser at opptil 30 % av overgrepene er utført av andre barn.


I lovverket skilles det mellom seksuell krenkende atferd, seksuell handling og seksuell omgang.

Seksuell krenkende atferd kan være blotting, visning av pornografi eller «grisesnakk» og annet.
Seksuell handling innebærer fysisk kontakt med barnet. Beføling av intime kroppsdeler som bryster og kjønnsorgan.
Seksuell omgang innebærer fysisk kontakt og penetrering oralt, vaginalt eller analt med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan. Samleie.
Lovverk
Seksuelle overgrep inngår i straffeloven: Lovdata

 

Borchgrevink og Christies (1991:15) definisjon av Incest.

Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning.

Vi mener at avhengighetsaspektet ikke trenger å innebære en direkte avhengighet i form av forsørger- eller oppdrager rolle. Vi er opptatt av den sosiale avhengigheten. Med dette mener vi at barnet ikke selv kan velge når han eller hun skal møte overgriper. I begrepet sosial familietilknytning inkluderer vi både biologisk familie, venner og naboer av familien, trenere, lærere og lignende.

Seinvirkninger
Det er flere seinvirkninger av overgrep i barndommen. Vi er alle forskjellige og takler overgrepshistorien vår på ulik måte. Det finnes en del fellestrekk selv om alt er individuelt.

Senskader hos voksne
Relasjonsproblemer, autoritetsproblemer.
Problemer med å identifisere seksuell legning.
Overseksuell eller ikke-seksuell.
Overbruk av legetjenester.
Alvorlige depresjoner.
Angst og søvnproblemer, stadig tilbakevendende mareritt.
Selvmordstanker eller selvmordsforsøk.
Liten eller ingen selvtillit.
Problemer med for mye eller for lite sinne.
Rusproblemer, bruker rus for å flykte.
Rastløshet.
Annerledesfølelse.
Overspising eller anoreksi.
Selvskading.
Grenseoverskridende seksuell adferd.
Generell nedstemthet.
Skam- og skyldfølelser.
Blir "lammet" i bestemte situasjoner.
Manglende psykisk tilstedeværelse under sex

Kilde:
smi.nt.no

Oppdatert: 05.06.2013 10:27
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712